|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٥٤٢: شراب روز دل لاله را سیه دارد

شـــــراب روز دل لــــالــــه را ســـــیــــه داردازین سخن مگذر سرسری که ته دارد
فروغ مشعل خـورشید کرم شـب تـاب اسـتچـنـین کـه زلـف تـو روز مـرا سـیه دارد
چـه فـیضـها صـدف از پـرتـو خـمـوشـی یافـتگهر شود بـه کفش آب، هرکه تـه دارد
چــگــونـه بــدر نـگــردد هـلــال غــبــغــب او؟ز نـاز بـالـش خـورشـید تـکـیه گـه دارد
عنان گسسته چو سیلاب می روم، بفرستتــوجــهـی کــه عــنـان مـرا نـگــه دارد
چـسـان بــرون نـدهـم شـعـلـه شـکـایـت را؟ازان دلـی کـه چـو مـجـمر هزار ره دارد
گـشـود بـنـد قـبـا بـی حـجـاب، آه کـجـاسـتکـه چـشـم روزن این خـانه را نگه دارد
درازدســتــی در کـاروان احــســان نـیـســتوگرنه چـندین یوسف هنر بـه چـه دارد
کـسـی که فـکـر سـر خـود نمی کـند صـائبهمیشه بـاد به کف، خاک در کله دارد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل