|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٥٢٧: چه وسعت است که این بحر پرگهر دارد

چـه وسـعت اسـت که این بـحـر پـرگهر داردکــه هــر حــبـــاب در او عــالــم دگــر دارد
درین محیط بـه هر موجـه ای که می پـیچـمدل رمــیـده ای از ریـگ تــشــنــه تــر دارد
چـه حـکمت اسـت که آسوده تـر بـود در راهز دوش راهـــروان هــر کـــه بـــار بـــر دارد
بــغـیـر دل کـه دو عـالـم بــود بــه فـرمـانـشکدام خـوشـه درین خـاکدان دو سـر دارد؟
همیشـه خـازن شـهدسـت از حـلاوت عیشکـسـی که خـانه چـو زنبـور مخـتـصـر دارد
بــه اشـک تــاک دل بــاغـبــان نـمـی سـوزدسـرشـک مـا بــه دل چـرخ کـی اثـر دارد؟
نـصـیب خـاک نـشـینـان بـود حـلـاوت عـیشدریــن مــقــام نــی بـــوریــا شـــکــر دارد
ز گـرد تــا نـفــتــاده اســت آســیـای فــلـکچــرا کـســی ز غــم رزق دیـده تــر دارد؟
بـه جـانـبـی رود از شـوق هـر نـفـس دل مـادر آشــیـانــه مــا بــیـضــه بــال و پــر دارد
در آن مـحـیـط کـه بـاد مـراد تـسـلـیم اسـتســفــیـنـه از نـفــس نـاخــدا خــطــر دارد
تـو گوش چون صدف از سنگ کرده ای، ورنهزبـــان مـــوج خـــبـــرهــا ازان گـــهــر دارد
بـه داغ عشق منه دل که این سـتـاره شوخبــه هـر تــجــلـی خـود مـشـرق دگـر دارد
به طوف کعبه رسیدن گذشتن است از خودخوشا کسی که سرو برگ این سفر دارد
بــه گـرد چــشــم تــو آب حــیـا نـمـی گـردددریـن زمـانـه کـه آیـیـنـه چــشـم تــر دارد
مده بـه اهل سـخـن عـرض، فـکـر خـامی راکـه هـمـچـو طـفـل خـرابـات صـد پـدر دارد
دل تــو قـابــل تأثــیـر فـکـر صــائب نـیـســتوگـــرنــه نــالــه مــا شـــعـــلــه اثـــر دارد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل