|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٣١٦: حال من از نظر یار نهان می دارند

حــال مــن از نـظــر یـار نـهـان مــی دارنـدخـبــر مـرگ ز بـیـمـار نـهـان مـی دارنـد
دردمــنـدان کــه ز درد دگــران داغ شــونـددرد خـود را ز پـرسـتـار نهان مـی دارند
صـبـر بـر زخـم زبـان کـن اگـر از اهل دلـیغـنچـه را در بـغـل خـار نهان مـی دارند
دوربــیـنــان کــه ز غــمــازی راز آگــاهـنــدراز خـود از در و دیـوار نـهـان مـی دارنـد
چـاک چون غنچه شود سینه جـمعی آخرکه بـه دل خـرده اسـرار نهان می دارند
بـی نیازسـت ز پـوشش سر اربـاب جـنونسر بـی مغز بـه دستار نهان می دارند
قـــدردانـــان بـــلـــا از نـــظـــر بـــیـــدردانخار را چون گل بی خار نهان می دارند
هیچ کس را خبری نیست ازان موی میانکـافـران رشـتــه زنـار نـهـان مـی دارنـد
پـرده از روی سخـن پـیش سیه دل مگشاچــهـره از آیـنـه تــار نـهـان مــی دارنـد
سـخـت جـانـان صـدف گـوهر اسـرار دلـندلعـل در سـینه کـهسـار نهان می دارند
عشق را ساده دلانی که بـپوشند به صبرشعله در زلف شب تـار نهان می دارند
روی مـقـصـود نـبــیـنـنـد گـروهـی صــائبکـه گـل از مرغ گـرفـتـار نهان می دارند

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل