|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٣٣٧: از گردش افلاک کجا دل گله دارد

از گـــردش افـــلـــاک کـــجـــا دل گـــلـــه داردایـن خــانــه ویــران چــه غــم زلــزلــه دارد
هر چـند شـکـسـتـن پـر و بـالی اسـت گـهر رایــوســـف ز دل آزاری اخـــوان گـــلـــه دارد
از شـکـوه همـین مـوج سـراپـای زبـان نیسـتدریـــا ز صـــدف هـــم دل پـــر آبـــلـــه دارد
ابـــلــیــس کـــنــد راهــزنــی پـــیــشـــروان راایـن گـرگ نـظـر از رمـه بــر ســر گـلـه دارد
چـون شـمع بـه معـراج رسـد کـوکـب بـخـتـشدر بــزم جــهــان هـرکــه زبــان گــلــه دارد
مـشـتـاب در ین ره کـه نـفـس سـوخـتـگـانـنـدهـر لـالـه دلـسـوخـتـه کـایـن مـرحـلـه دارد
از زلف حذر کن که دلش چاک چو شانه استهر کس که فزون ربط به این سلسله دارد
آن را کــه بـــود شــوق بــه تــن بـــار نــگــرددریـگـی کـه روان نـیـسـت غـم راحـلـه دارد
در ســلـســلـه اشــک بــود گـوهـر مـقــصــودگـر هسـت ز یوسـف خـبـر این قـافـله دارد
صــائب بــه زر قــلــب دهــد یــوســف خــود راپــاکـیـزه کـلـامـی کـه نـظـر بــر صـلـه دارد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل