|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٢٠٨: الفت به عاشقان سگ آن کو نمی کند

الـفـت بـه عـاشـقـان سـگ آن کـو نمـی کـندوحـشـت رم از طـبـیعـت آهو نمی کـند
از پــاکــدامــنــان نـکــنـد حــســن اجــتــنــابگـل بـا صـبـا مـضـایقـه در بـو نمی کـند
از سـیـنـه هـر دلـی بــه بــوی تــو شـد جــداچـون نافـه بـازگشـت بـه آهو نمی کند
سنگ و گهر یکی است به چشم خداشناسمیزان عـدل میل بـه یک سـو نمی کند
در تــیـغ نـیـســت جــوهـر اقــبــال مــردمــیکاری که چشم می کند ابـرو نمی کند
اقــبــال روزگـار بــه بــخــت اســت و اتــفــاقدولت بـه التماس بـه کس رو نمی کند
آبــش چــو نــخــل بــادیـه از ابــر مــی رســدهر کس که التفات به هر جو نمی کند
آب روان بــه قــوت ســر چــشــمــه مــی رودسالک بـه پـای خویش تکاپـو نمی کند
صـائب چـو حـسـن قـدرت خـود را کـنـد عـیانشـمـشـیر کـار جـنبـش ابـرو نمی کـند

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل