|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٧٠: تنها ز باغ خود چمن آرا ثمر خورد

تــنـهـا ز بــاغ خــود چــمـن آرا ثــمـر خـوردآن را کـه بـاغ نـیسـت ز صـد بـاغ بـرخـورد
بــا تـشـنـگـی بـسـاز کـه بــاریـکـتـر شـودهـرچـنـد رشـتـه آب گـهـر بـیـشـتـر خـورد
در زیـر تــیـغ حــادثــه ابــرو گـشـاده بــاشکاین زخمها ز چـین جـبـین بـر سپـر خورد
روشـندلـان ز نقـش خـود آزار مـی کـشـندکـز جــوهـر آب آیـنـه بــر یـکـدیـگـر خــورد
کلفت درین بـسـاط بـه قدر بـصـیرت اسـتسـوزن ز خـار خـون جـگـر بـیـشـتـر خـورد
تـلخـی نمی رسـد بـه قـناعـت رسـیدگـاندر خـاک مور غوطـه بـه تـنگ شـکر خـورد
جــان تــازه مـی شــود ز لــب روح پــرورتهر کس که بـرخـورد بـه تـواز عمربـرخـورد
بـی لنگری مکن که سبـکسر درین محـیطچون کف همیشه سیلی موج خطر خورد
هر کس که آشنا به سخن چون قلم شودصائب همیشه زخـم نمایان بـه سر خـورد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل