|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٣١٨: در پله آغاز ز انجام گذشتیم

در پـــلــه آغــاز ز انــجـــام گــذشــتـــیــماز مصـر بـرون نامده از شـام گذشـتـیم
چـون بـرق فـتـادیـم بـه خـاشـاک تـعـلـقزین خاک جلوگیر بـه یک گام گذشتـیم
در ابـر سفید و لب خـاموش خـطرهاستاز گـردن مـیـنـا و لـب جـام گـذشـتـیـم
بـی نـقـطـه شـب یـک الـف روز نـدیـدیـمهر چـند که بـر صـفـحـه ایام گذشـتـیم
در طـالـع مـا نـیـسـت گـرفـتــاری، اگـرنـهصـد بــار فـزون از نـظـر دام گـذشـتـیـم
الــمــاس نـدامـت دل مــا را نـخــراشــیـدتـا همچو عقیق از هوس نام گذشتـیم
از سـود و زیـان سـفـر عـشـق مـپـرسـیدیک دانه نچیدیم و بـه صد دام گذشتیم
در سـایه شـمـشـیر شـهـادت نـتـپـیـدیمزین قـلزم خـونخـوار بـه آرام گـذشـتـیم
در گلشن بیرنگ جهان چون گل خورشیدگر صبـح شکفتـیم سـر شام گذشتـیم
در بــاغ جــهـان چـون ثــمـر نـخـل تــمـنـاصد حیف که خام آمده و خام گذشتیم
این آن غزل میر فصیحـی است که فرموداز پـشـتـه صبـح و دره شـام گذشـتـیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل