|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٧٢٤: گرمابه دهر جان فزا بود

گــرمــابــه دهــر جــان فــزا بـــودزیــرا کــه در او پـــری مــا بـــود
مــــر پــــریــــان را ز حــــیـــرت اوهر گـوشـه مقـال و مـاجـرا بـود
عــقــلــســت چــراغ مــاجــراهــاآن جـا هش و عقل از کجـا بـود
در صرصر عشق عقل پشه ستآن جـا چـه مجـال عـقل ها بـود
از احــمـد پــا کــشــیـد جــبــریـلاز سـدره سـفـر چـو مـاورا بــود
گـفــتــا کــه بــســوزم ار بــیـایـمکان سو همه عشق بد ولا بود
تــعـظـیـم و مـواصـلـت دو ضـدنـددر فـسـحـت وصـل آن هبـا بـود
آن جـا لـیلـی شـدسـت مـجـنونزیـرا کــه جــنـون هـزار تــا بــود
آن جـا حـسـنـی نـقـاب بـگـشـودپـیـراهـن حـسـن هـا قـبــا بـود
یـوســف در عـشــق بــد زلـیـخــانی زهره و چـنـگ و نی نوا بـود
وان نـافـخ صــور مـانـده بــی روحکان جـا جـز روح دوسـت لا بـود
در بــحــر گـریـخـت ایـن مـقـالـاتزیــرا هــنــگـــام آشـــنـــا بـــود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل