|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٣٣: می ده گزافه ساقیا تا کم شود خوف و رجا

مـی ده گـزافـه سـاقـیـا تـا کـم شـود خـوف و رجـاگــردن بــزن انــدیــشــه را مــا از کــجــا او از کــجــا
پــیـش آر نـوشــانـوش را از بــیـخ بــرکـن هـوش راآن عـیش بـی روپـوش را از بـنـد هـسـتـی بـرگـشـا
در مجـلس ما سـرخـوش آ بـرقـع ز چـهره بـرگـشـازان ســان کـه اول آمـدی ای یـفـعـل الـلـه مـا یـشـا
دیوانگان جـسـتـه بـین از بـند هستـی رستـه بـیندر بـی دلـی دل بـسـتـه بـین کـاین دل بـود دام بـلـا
زودتـر بـیا هـین دیر شـد دل زین ولـایت سـیر شـدمـسـتـش کـن و بـازش رهـان زین گـفـتـن زوتـر بـیـا
بـگشا ز دسـتـم این رسـن بـربـند پـای بـوالحـسنپـر ده قـدح را تـا کـه مـن سـر را بــنـشـنـاسـم ز پــا
بـی ذوق آن جـانی کـه او در ماجـرا و گـفـت و گـوهر لـحـظـه گـرمی می کـند بـا بـوالـعـلی و بـوالعـلـا
نــانـم مــده آبــم مــده آســایـش و خــوابــم مــدهای تـشـنگـی عـشـق تـو صـد همچـو مـا را خـونبـها
امـروز مـهـمــان تــوام مـســت و پــریـشــان تــوامپر شد همه شهر این خبر کامروز عیش است الصلا
هر کو بـجـز حـق مشتـری جـوید نبـاشد جـز خریدر سـبـزه این گـولـخـن هـمـچـون خـران جـویـد چـرا
می دان که سـبـزه گولخـن گنده کند ریش و دهنزیـرا ز خــضــرای دمـن فــرمـود دوری مــصــطــفــی
دورم ز خـــضـــرای دمــن دورم ز حـــورای چـــمــندورم ز کــبــر و مــا و مـن مــســت شــراب کــبــریـا
از دل خــیـال دلــبــری بــرکــرد نــاگــاهـان ســریمـــانــنــده مـــاه از افـــق مـــانــنــده گـــل از گـــیــا
جــمـلـه خــیـالــات جــهـان پــیـش خــیـال او دوانمـــانـــنـــد آهــن پـــاره هــا در جـــذبـــه آهــن ربـــا
بـد لعل ها پیشش حجر شیران بـه پیشش گورخرشمشیرها پـیشش سپـر خـورشید پـیشش ذره ها
عـالـم چـو کـوه طـور شـد هـر ذره اش پـرنـور شـدمـانـنـد مـوسـی روح هـم افـتـاد بــی هـوش از لـقـا
هر هستییی در وصل خود در وصل اصل اصل خودخـنـبـک زنـان بـر نـیسـتـی دسـتـک زنـان انـدر نـمـا
سرسبـز و خـوش هر تـره ای نعره زنان هر ذره ایکـالـصـبــر مـفـتـاح الـفـرج و الـشـکـر مـفـتـاح الـرضـا
گل کرد بـلبـل را ندا کای صـد چـو من پـیشـت فداحـارس بـدی سـلطـان شـدی تـا کی زنی طـال بـقا
ذرات مـحــتــاجــان شــده انـدر دعــا نـالـان شــدهبــرقـی بــر ایـشــان بــرزده مـانـده ز حــیـرت از دعـا
الـسـلـم مـنـهاج الـطـلـب الـحـلـم مـعـراج الـطـربو الــنــار صـــراف الــذهــب و الــنــور صـــراف الــولــا
العـشـق مصـبـاح العـشـا و الهجـر طـبـاخ الـحـشـاو الـوصـل تـریاق الـغـشـا یا من عـلی قـلـبـی مشـا
الـشـمـس مـن افـراسـنـا و الـبــدر مـن حــراسـنـاو الـعـشـق مـن جـلـاسـنـا مـن یـدر مـا فـی راسـنـا
یــا ســایــلــی عــن حــبــه اکــرم بــه انــعــم بــهکـل الـمـنـی فـی جـنـبــه عـنـد الـتـجـلـی کـالـهـبــا
یا سـایلی عن قصـتـی العشـق قسـمی حـصتـیو الـســکـر افـنـی غـصــتــی یـا حــبــذا لـی حــبــذا
الـفـتـح مـن تـفـاحـکـم و الـحـشـر من اصـبـاحـکـمالـقـلـب مـن ارواحــکـم فــی الـدور تــمـثــال الـرحــا
اریاحـکـم تـجـلی الـبـصـر یعـقـوبـکـم یلـقـی النظـریا یوسـفـینا فـی الـبـشـر جـودوا بـما الـلـه اشـتـری
الشـمس خـرت و القمر نسـکا مع الاحـدی عـشـرقـدامـکـم فــی یـقـظــه قـدام یـوســف فـی الـکـری
اصــل الـعــطــایـا دخــلـنـا ذخــر الــبــرایـا نـخــلـنـایـا مـن لـحــب او نـوی یـشــکــوا مـخــالـیـب الـنـوی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل