|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٧٦٨: ما شاخ گلیم نی گیاهیم

ما شـاخ گـلیم نی گـیاهیمما شیوه تر و تازه خواهیم
اشـکـوفـه بـاغ آسـمـانـیـمنقـل و می مجـلـس الهیم
ما جـوی نه ایم بـلـک آبـیمما ابـر نه ایم بـلـک ماهیم
لوح و قـلـمیم نی حـروفـیمتیغ و علمیم نی سپـاهیم
هم خسته غمزه چو تیریمهم بـسـتـه طره سیاهیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل