|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٣٩٧: عشق گزین عشق و در او کوکبه می ران و مترس

عشق گزین عشق و در او کوکبه می ران و مترسای دل تـو آیت حـق مصحـف کژ خوان و متـرس
جـــانــوری لــاجـــرم از فــرقــت جـــان مــی لــرزیری بـهل و واو بـهل شو همگی جـان و متـرس
چــون تــو گــمــانـی ابــدا خــایـفــی از روز یـقــیـنعین گمان را تو بـه سر عین یقین دان و مترس
در دل کــان نــقــد زری غــایــبـــی از دیــدن خـــودرقص کنان شعله زنان برجه از این کار و مترس
دل ز تـو بــرهـان طـلـبــد سـایـه بـرهـان نـه تـویـیبـر مـثـل سـایـه بـرو بــاز بـه بـرهـان و مـتـرس
سـایه کـه فـانـی کـنـدش طـلـعـت خـورشـیـد بـقـاسـایه مخـوانش تـو دگر عبـرت ماکان و متـرس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل