|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٣٢٢: عمر که بی عشق رفت هیچ حسابش مگیر

عمر که بـی عشـق رفت هیچ حـسـابـش مگیرآب حـیاتـسـت عشـق در دل و جـانش پـذیر
هـر کــه جــز عــاشــقــان مـاهـی بــی آب دانمـرده و پـژمـرده اسـت گـر چـه بــود او وزیـر
عشق چـو بـگشاد رخـت سبـز شود هر درختبـرگ جـوان بـردمـد هـر نـفـس از شـاخ پـیـر
هر که شود صید عشق کی شود او صید مرگچون سپـرش مه بـود کی رسدش زخم تـیر
ســر ز خــدا تــافــتــی هــیـچ رهــی یـافــتــیجــانــب ره بــازگــرد یـاوه مــرو خــیـر خــیـر
تـنگ شـکـر خـر بـلـاش ور نخـری سـرکـه بـاشعـاشـق این مـیـر شـو ور نـشـوی رو بـمـیر
جـمـلـه جـان های پـاک گـشـتـه اسـیران خـاکعـشـق فـروریـخــت زر تــا بــرهـانـد اســیـر
ای کـه بـه زنـبـیل تـو هیچ کـسـی نـان نریخـتدر بـن زنـبـیـل خـود هـم بـطـلـب ای فـقـیـر
چـست شو و مرد بـاش حـق دهدت صد قماشخاک سیه گشت زر خون سیه گشت شیر
مـفـخـر تــبــریـزیـان شـمـس حــق و دیـن بــیـاتـا بــرهـد پـای دل ز آب و گـل هـمـچـو قـیـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل