|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٢٤٤: شب گشت ولیک پیش اغیار

شـب گشـت ولیک پـیش اغیارروزسـت شـب مـن از رخ یـار
گـر عــالـم جــمـلـه خــار گـیـردماییم ز دوسـت غـرق گـلـزار
گر گشت جهان خراب و معمورمستـست دل و خـراب دلدار
زیرا کـه خـبـر همه ملـولیسـتاین بی خبریست اصل اخبار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل