|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٢٤: گر تو خواهی که تو را بی کس و تنها نکنم

گر تـو خواهی که تو را بـی کس و تـنها نکنموامقـت بـاشـم هر لحـظـه و عـذرا نکـنم
ایـن تــعـلـق بــه تـو دارد سـر رشـتـه مـگـذارکـژ مـبــاز ای کـژ کـژبـاز مـکـن تـا نـکـنـم
گفتـه ای جـان دهمت نان جـوین می ندهیبـی خـبـر دانـیم ار هـیـچ مـکـافـا نـکـنـم
گـوش تـو تــا بــنـمـالـم نـگـشـایـد چـشـمـتدهـمـت بــیـم مـبــارات تــو امــا نـکــنـم
مـتــفــرق شــود اجــزای تــو هـنـگــام اجــلتـو گـمان بـرده کـه جـمعـیت اجـزا نکـنم
منشی روز و شبـم نیست شود هست کنمپـس چـرا روز تـو را عـاقـبـت انشـا نکـنم
هر دمـی حـشـر نـوسـتـت ز تـرح تـا بـه فـرحپـس چـرا صبـر تـو را شکر شکرخـا نکنم
هر کسی عاشق کاری ز تـقاضای من اسـتپـس چـه شد کار جـزا را که تـقاضا نکنم
تـا ز زهـدان جـهـان هـمـچـو جـنـیـنـت نـبــرمدر جـهـان خـرد و عـقـل تـو را جـا نـکـنـم
گلشن عقل و خرد پرگل و ریحان طری استچشم بستی به ستیزه که تماشا نکنم
طـبـل بــاز شـهـم ای بــاز بـر ایـن بـانـگ بـیـاپـیش از آن که بـروم نظـم غـزل ها نکنم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل