|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٥٩٦: پیشتر آ پیشتر چند از این رهزنی

پــیـشـتـر آ پـیـشـتـر چـنـد از ایـن رهـزنـیچون تـو منی من تـوام چند تـویی و منی
نور حـقـیم و زجـاج بـا خـود چـنـدین لـجـاجاز چـه گـریزد چـنـین روشـنی از روشـنی
ما همه یک کـاملـیم از چـه چـنین احـولیمخـوار چـرا بـنـگـرد سـوی فـقـیـران غـنـی
راست چـرا بـنگرد سوی چـپ خویش خوارهر دو چو دست تواند چه یمنی چه دنی
ما همه یک گوهریم یک خـرد و یک سـریملیک دوبـین گشتـه ایم زین فلک منحـنی
رخت از این پنج و شش جانب توحید کشعـرعـر تــوحـیـد را چـنـد کـنـی مـنـثــنـی
هین ز مـنـی خـیز کـن بـا هـمـه آمـیز کـنبـا خود خود حبه ای بـا همه چون معدنی
هر چـه کند شیر نر سگ بـکند هم سگیهر چـه کـند روح پـاک تـن بـکند هم تـنی
روح یکی دان و تـن گشـتـه عدد صـد هزارهمـچـو کـه بـادام هـا در صـفـت روغـنـی
چـند لغت در جـهان جـمله بـه معنی یکیآب یکی گشت چـون خـابـیه ها بـشکنی
جـان بـفـرسـتـد خـبــر جـانـب هـر بــانـظـرچون که بـه تـوحید تو دل ز سخن بـرکنی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل