|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٣٩٨: تو فقیری تو فقیری تو فقیر ابن فقیری

تـو فـقیری تـو فـقیری تـو فـقیر ابـن فـقیریتـو کـبـیری تـو کـبـیری تـو کـبـیر ابـن کبـیری
تـو اصـولی تـو اصولی تـو اصول ابـن اصولیتـو خبـیری تـو خبـیری تـو خبـیر ابـن خبـیری
تـو لطیفی تـو لطیفی تو لطیف ابـن لطیفیتـو جـهانی دو جـهان را بـه یکی کـاه نگیری
هـلـه ای روح مـصـور هلـه ای بـخـت مـکـررنه ز خـاکـی نه ز آبـی نه از این چـرخ اثـیری
تو از آن شهر نهانی که بدان شهر کشانینشوی غره بـه چـیزی نه ز کس عذر پـذیری
همـگـی آب حـیاتـی همگـی قـند و نبـاتـیهمگی شکر و نجاتی نه خماری نه خمیری
بـه یکی کرم منکس بـدهی دیبـه و اطلسنکند بـر تـو زیان کس که شکوری و شکیری
بــه عــدم درنــگــریــدم عــدد ذره بـــدیــدمبـه پـر عـشـق تـو پـران بــرهـیـده ز زحـیـری
اگـرت بـیند آتـش همـگـی آب شـود خـوشاگــرت بــیـنــد مــنـکــر بــرهـد او ز نـکــیـری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل