|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٨٣: بیامد عید ای ساقی عنایت را نمی دانی

بــیـامـد عـیـد ای ســاقـی عـنـایـت را نـمـی دانـیغــلــامــانــنــد ســلــطــان را بــیـارا بــزم ســلــطــانـی
منم مخـمور و مسـت تـو قـدح خـواهم ز دسـت تـوقدح از دست تـو خوشتـر که می جان است و تـو جانی
بــیـا سـاقـی کـم آزارم کـه مـن از خـویـش بــیـزارمبــنـه بــر دسـت آن شـیـشـه بــه قـانـون پــری خـوانـی
چـنان کن شیشه را سـاده که گوید خـود منم بـادهبه حق خویشی ای ساقی که بی خویشم تو بنشانی
به عشق و جست و جوی تو سبو بردم به جوی توبـحـمـدالـلـه کـه دانـسـتـم کـه مـا را خـود تـو جـویـانـی
تـو خـواهـم کـز نـکـوکـاری سـبــو را نـیـک پــر داریاز آن مــی هـای روحــانــی وزان خــم هـای پــنــهـانـی
مـیـی انـدر ســرم کــردی و دیـگـر وعــده ام کـردیبــه جـان پــاکـت ای سـاقـی کـه پــیـمـان را نـگـردانـی
کـه سـاقـی الـسـتـی تــو قـرار جـان مـسـتـی تــودر خــیـبــر شـکـســتــی تــو بــه بــازوی مـسـلـمـانـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل