|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

به خواب دیدن خسرو نیای خویش انوشیروان را

چــو آمـد زلـف شـب در عـطـر رسـائیبــه تــاریـکـی فــرو شــد روشــنـائی
بـــرون آمــد ز پـــرده ســحـــر ســـازیشـش اندازی بـجـای شـیشـه بـازی
به طاعت خانه شد خسرو کمر بـستنـیـایـش کـرد یـزدان را و بـنـشـسـت
بــه بــرخــورداری آمـد خـواب نـوشـیـنکه بـر ناخـورده بـود از خـواب دوشین
نــیــای خــویـشــتــن را دیـد در خــوابکه گفت ای تـازه خورشید جهان تاب
اگـــر شـــد چـــار مـــولـــای عـــزیــزتبــشـارت مـی دهـم بــر چـار چـیـزت
یـکـی چـون تـرشـی آن غـوره خـوردیچــو غــوره زان تــرشــروئی نـکــردی
دلـــارامــی تـــو را در بـــر نــشـــیــنــدکــزو شــیـریـن تــری دوران نــبــیـنـد
دوم چــون مــرکــبــت را پــی بــریـدنـدوزان بــر خــاطــرت گــردی نــدیـدنــد
بـه شـبـرنگـی رسـی شـبـدیز نـامـشکــه صــرصــر درنـیـابــد گـردگــامـش
سیم چـون شه بـه دهقان داد تـختـتوزان تـنـدی نـشـد شـوریـده بـخـتـت
بـه دسـت آری چـنان شاهانه تـخـتـیکه بـاشد راست چـون زرین درخـتـی
چــهـارم چــون صــبــوری کــردی آغــازدر آن پرده که مطرب گشت بی ساز
نــوا ســـازی دهــنـــدت بـــار بـــدنـــامکــه بــر یـادش گــوارد زهــر در جــام
بــه جـای سـنـگ خـواهـی یـافـتــن زربــه جــای چــار مــهــره چــار گــوهـر
مـلـک زاده چـو گـشـت از خـواب بـیدارپــرســتــش کــرد یـزدان را دگــر بــار
زبان را روز و شب خاموش می داشتنــمــودار نـیـارا گــوش مــی داشــت
هـمـه شـب بــا خـردمـنـدان نـخـفـتـیحــکـایـت بــاز پــرسـیـدی و گـفـتــی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل