|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

تمثیل

گــفــت روبــاه بــچــه بــا روبــاهکــای ز مــکــر ســـگــان ده آگــاه
بــازیـی کـن مـراکـنـون تـعـلـیـمکـه بـدان از سـگـم نـبـاشـد بـیـم
گـفـت ازان بــازیـی نـبـیـنـم بــهکه تـو در دشـت بـاشـی او در ده
چشم وی بر تو چشم تو بر وینــفــتــد ور نــه افــتــدت در پـــی
بــکـشـد ور نـه حـق شـود یـاورپوستینت ز پشت و پوست ز سر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل