|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

داستان رسیدن اسکندر به شهری که همه مردم پاکیزه روزگار بودند و سؤال و جواب ایشان

سـکـندر چـو می گـشـت گـرد جـهانخــبــر پــرس هــر آشــکــار و نــهــان
در اثـنـای رفـتـن بــه شـهـری رسـیـددر آن شـهـر قـومـی پـسـنـدیـده دیـد
ز گـفــتــار بــیـهـوده لـبــهـا خــمـوشفـروبـسـتـه از ناسـزا چـشـم و گوش
نــجــســتــه بــه بــد هـرگــز آزار هـمبــه هــر کــار نــیـکــو مــددگــار هــم
نه زیشـان تـوانـگـر کـسـی نی فـقـیربـر ایشان نه سلطان کسی نی امیر
بــرابــر بــه هـم قـســمـت مـالـشـانمـوافـق بــه هـم صــورت حــالـشــان
نه از محـنت قـحـطـشـان سـال تـنگنه بـر صفحـه صلحـشان حـرف جـنگ
ز یک خـانـه هر یک شـده بـهره مـنـدنـه در بــر در خـانـه هـاشـان نـه بـنـد
بــه هـر در فــرو بــرده گـوری مـغــاککه بـیننده را زان شـدی سـینه چـاک
ســکـنـدر چــو شـد واقـف طـورشـانشـد از گـفـت و گـو طـالب غـورشـان
بــگـفـتــا ز اول کـه در وقـت زیـســتفــرو بــردن گــور از بــهــر چــیـســت
بــگــفــتــنــد از بــهــر آن کــنــده ایـمکـه تــا در فـضــای جــهـان زنـده ایـم
نــبـــنــدد لـــب خـــود ز ارشـــاد مـــادهــد هــر دم از مــردگـــی یــاد مـــا
گـشــاده بــدیـن نـکــتــه دایـم دهـانکــه مــا و تــویـیـم آن دهـان را زبــان
ز هــر کـــام بـــرکـــنــده دنــدان در اوزبـــان وار افـــتـــیـــم عـــریـــان در او
زبــان وارمـان چـون بــه زنـدان کـنـنـدز دنــدانــه خــشــت دنــدان کــنــنــد
دگر گفت چـون خانه ها بـی در استدر بــــاز مـــر دزد را رهـــبـــر اســـت
بــگـفـتـنـد در شـهـر مـا نـیـسـت دزدکـه از کـسـب دزدی خـورد دسـتـمزد
هــمــه مــردم صـــادقـــنــد و امــیــنچــو خــاکــنـد امــیـنــان روی زمــیـن
بـه خـاک ار سـپـاری یـکـی دانـه جـودهــد هــفــتـــصــدت بـــاز وقــت درو
دگـر گـفـت چـون بــهـر مـال و مـتــاعمـیـان شـمـا نـیـسـت جــنـگ و نـزاع
بــگــفــتــنــد مــا بــنــده صــانــعــیـمبــه قـوت و لـبــاسـی ز وی قـانـعـیـم
رسـد بـی نـزاع آنـچـه بـاشـد کـفـافازان در غــلــاف اســت تــیـغ خــلـاف
دگـر گـفــت چــون شــاه فـرمـانـروایدرین شـهر بـی شـور نگـرفـتـه جـای
پـی دفـع ظـلـم اسـت گـفـتـنـد شـاهز ظــلــم ایـن ولــایــت بــود در پــنــاه
زر عـــدل از ظـــلـــم گـــیــرد عـــیـــارچـو ظـالم نبـاشـد بـه عـادل چـه کـار
دگــر گــفــت چـــون در دیــار شـــمــاغـنی نیسـت کـس در شـمـار شـمـا
بــگــفــتــنــد نــایـد در طــبــع کــریـمحــریـصــی نـمـودن پــی زر و ســیـم
نــســازد دریــن تـــنــگــنــای مــجــاززر و سـیـم را جــمـع جــز حــرص و آز
دگــر گــفــت چـــون از صــروف زمــانز مــحـــرومــی قــحـــط داریــد امــان
بـگفـتـند بـیگـاه و گـاهی کـه هسـتدر آمـرزشـیم از گـنـاهی کـه هسـت
شــــود آدمــــی را دریـــن دیـــولــــاخز آمـــرزش اســــبــــاب روزی فــــراخ
دگر گفت کین شیوه خاص شماستکه سرمایه بـخـش خـلاص شماست
و یــا از پـــدر بـــر پـــدر آمــده ســـتگــهــروار از کــان بـــدر آمــده ســـت
بـگفـتـند کـین خـاصـه از ما نخـاسـتابـا عن جد این کشتـه میراث ماست
نـــداریـــم از نـــخـــل کـــاری خـــبـــرز نــخــل پــدر چــیـده ایـم ایـن ثــمــر
سـکندر چـو پـرداخـت از گفـت و گویبــه آهــنــگ بـــرگــشــتــن آورد روی
بــه دکــانــچــه درزیــی بــرگــذشــتکه چـشم از فروغ ویش خـیره گشت
بــه مــقــراض تــجــریـد بــبــریـده دلز پـــیــونــد ایــن عـــالـــم آب و گـــل
فـرو بـرده سـر همچـو سـوزن بـه کـارگــذشـــتـــه ز دراعــه عــیــب و عــار
چـو رشـتـه سـر از جـاهـلـان تــافـتـهســـر رشــتـــه مــعــرفــت یــافــتـــه
سـکـنـدر بـدو گـفـت کـای خـیره سـرچــو آمـد بــه گــوش تــو از مـا خــبــر
چـو رشـتــه سـر از مـا چـرا تــافـتــیچـو سـوزن بـه سـر تـیز نـشـتـافـتـی
بـــگـــفـــتـــا کـــه مــن مــرد آزاده امبـــه راه هــوس پـــای نـــنـــهــاده ام
نــیــایــد خــوشــم فــر و اقــبــال تــوچــه سـازم سـر خـویـش پــامـال تــو
نــدارم طــمــع گــنــج ســـیــم و زرتچــو مـار از چـه حـلـقـه زنـم بــر درت
ازین پـیـش در شـهـر مـا یک دو کـسبــپــریـدشــان مـرغ جــان از قــفــس
بــریـد آن امـیـد خـود از تــاج و تــخـتکـشـیـد ایـن ز بــیـغـولـه فـقـر رخــت
کــفــن بـــر تـــن آن ز خـــز و حـــریــربــر ایـن از کــهــن دلــق دل نــاپــذیـر
ازیـــن بـــی وفـــا کـــاخ نـــاپـــایـــدارنـهـادنـدشــان در یـکــی کــنــج غــار
بـر ایشـان چـو بـگـذشـت یکـچـند روزگـذشـتــم بــر آن غـار بــا درد و سـوز
ز هــم دیــدم آن هــر دو را ریــخــتــهبــه هـم اسـتـخـوان هـا در آمـیـخـتـه
نـشــد روشـنـم بــعـد صـد اهـتــمـامکه آن یک کدام است و این یک کدام
هـوای جــهــان بــر دلــم ســرد شــدز پـــیــونــد آن خـــاطــرم فــرد شـــد
بــدو گـفـت شـه کـای بـه دانـشـوریتـــو را از هـــمـــه پـــایـــه بــــرتـــری
ز هــر کــار مــی بــیــنــم آگــه تــو رابــیـا تــا بــر ایـنـان کــنـم شــه تــو را
بــگـفــتــا کــه شــاهـا مـن آن درزیـمکـه بــاشــد پــی خــود عـمـل ورزیـم
پــی خــویــش دلــق بــقــا دوخــتــنبــه از اطــلــس فــانــی انــدوخــتــن
نمی خـواهم این خـلـعـت مـسـتـعـاربــه عـور دگـر کـن عـطـا ایـن شــعـار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل