کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

تربیت کردن زلیخا یوسف را علیه السلام و خدمتگاری نمودن وی مر او را به آنچه دسترس وی بود

ارسال شده در یوسف و زلیخا، جامی

چـــو دولــت گــیــر شــد دام زلــیــخــافــلــک زد ســکــه بـــر نــام زلــیــخـــا
نــظــر از آرزوهــای جـــهــان بـــســـتبـه خـدمـتـگـاری یوسـف میان بـسـت
ز زرکــش جــامــه هــای خــز و دیــبـــابـه قدش همچـو قدش چـسـت و زیبـا
مـــذهــب تـــاج هــا زریــن کـــمــرهــامـرصـع هـر یـک از رخــشــان گـهـرهـا
چـو روز سـال هر یک سـیصد و شصتمـهـیـا کـرد و فـارغ بــال بــنـشـســت
بــه هـر روزی کــه صــبــح نـو دمـیـدیبـه دوشـش خـلـعـتـی از نو کـشـیدی
چــو از زر تــاج کـردی خــســرو شــرقبـــه تـــاج دیــگــرش آراســتــی فــرق
چــو ســر افــراخــتـــی ســرو روانــشبــه آیـیـن دگــر بــســتــی مــیــانــش
رخ آن آفـــــتـــــاب دلــــفـــــریــــبـــــاننـشــد طــالـع دو روز از یـک گــریـبــان
دوبـــار آن تـــازه ســـرو گــلــشـــن رازبـه یک افـسـر نـشـد هـرگـز سـرافـراز
نیسـت آن لـب شـکـر از یک کـمـربـنـدمــیــان خـــود مـــکـــرر از نــی قـــنــد
چــو تــاج زر بــه فــرقــش بــر نــهـادیهــزاران بــوســه اش بـــر فــرق دادی
کـه چـون تـو خـاک پـایش تـاج مـن بـادبـــه اوج ســـروری مــعــراج مــن بـــاد
چــو پــیـراهــن کــشــیـدی بــر تــن اوشـــدی هـــمـــراز بـــا پـــیــراهـــن او
تــنــم گــفــتــی ز تــو یــک تـــار بـــاداوز آن تــن چــون تــو بـــرخــوردار بـــادا
قــــبـــــا بـــــر قــــد آن ســــرو دلــــاراچـو کـردی راسـت گـفـتـی مـر قـبـا را
کـــه دارم آرزو زان ســــرو گـــلـــرنـــگکه همچون تو در آغوشش کشم تنگ
کـمـر چـون چـسـت کـردی بـر مـیانشگــذشــتــی ایـن تــمــنـا بــر زبــانـش
کـه گـر دسـتـم کـمر بـودی چـه بـودیز وصـلـش بـهـره ور بــودی چـه بـودی
مسلسل گیسویش چـون شانه کردیمــــــداوای دل دیـــــوانـــــه کــــــردی
بــه هـم دربــافــتــی از عــنــبــر خــامشــکــار جــان خــود را عــنـبــریـن دام
بـه قصد خـورد شـام و طعمه چـاشـتبـه نعمت خانه خود روز و شب داشت
مــهــیــا کـــرده خـــوانــهــای مــلـــونبــه نـعــمــت هـای گــونـاگــون مـزیـن
پـــی حــلــواش قــنــد و مــغــز بـــادامگـــرفـــتــــی از لـــب و دنـــدان او وام
بـــرای مـــیــوه هــای گـــونــه گـــونــهز ســیـمـیـن سـیـب او کـردی نـمـونـه
گـهـی از سـیـنـه هـای مـرغ در پـیـشکبـابـش سـاز کردی چـون دل خـویش
گـــهــی دادی چـــو لـــعـــل آبـــدارشمــربـــاهــای خـــاص خــوشــگــوارش
چــو کـردی شــربــتــش از شـکـر نـابشـدی هـمـچـون نـبـات از شـرم او آب
بـه هـر چـیـزش کـز اینـهـا مـیـل دیـدیروان چون جـان خود پـیشش کشیدی
شـبــانـگـه کـش خـیـال خــواب بــودیز روز و رنــــج او بــــی تــــاب بــــودی
بـــیــفــکــنــدی فـــراش دلــپـــذیــرشنــهــادی مـــهــد دیــبـــا و حـــریــرش
نــهــالــش را ز گــل کــردی نــهـالــیـنگــلـش را از ســمـن یـا لــالـه بــالـیـن
فسون خواندی بسی و افسانه گفتیغـبــار خــاطــرش ز افـســانـه رفـتــی
چـو بـسـتـی نرگـسـش را پـرده خـوابشـدی بـا شـمع همـدم در تـب و تـاب
دو مـسـت آهوی خـود را تـا سـحـرگـاهچــرانـیـدی بــه بــاغ حــســن آن مـاه
گـهی بـا نـرگـسـش هـمـراز گـشـتـیگهی بـا غـنچـه اش دمسـاز گشـتـی
گــهـی از لــالــه زارش لــالــه چــیـدیگـهـی از گـلـسـتــانـش گـل چــریـدی
گرفتـی گه ز نوشـین چـشـمه اش لبگهش گرد ذقـن گشـتـی چـو غـبـغـب
گهی بـا گیسویش کردی سخـن سـازکـه ای هـمـسـر شـده بــا گـلـبـن نـاز
مــرا از دیــده زان خــونــابـــه پــاشــیکـه دیوی بـا پـری هـمـخـوابـه بـاشـی
بـدیـن افـسـوس پـشـت دسـت پـایـانرسـاندی شب چـو گیسویش بـه ایان
بــه روزان و شــبــان ایــن بــود کــارشنـــبــــود از کـــار او یـــکـــدم قـــرارش
غـمش خـوردی و غـمـخـواریش کـردیبــه خــاتــونـی پــرســتــاریـش کـردی
بـلـی عـاشـق همیشـه جـان فـروشـدبـه جـان در خـدمت معـشـوق کـوشـد
بـــه مـــژگـــان از ره او خـــار چـــیــنــدبـــه چــشــم از پـــای او آزار چــیــنــد
بــه چـشـم و جـان نـشـیـنـد حـاضـر اوبـــود کــافـــتـــد قـــبـــول خـــاطـــر او

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ