|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

شعر جوان آذربایجان غربی

تصویر تست

 
شعر جوان آذربایجان غربی
شعر جوان آذربایجان غربی

 

‏شابک : ‎964-8027-22-6۱۲۵۰۰ ری‍ال‌:( ج‌. ۱)۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۷۱۵
‏عنوان و نام پديدآور : آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌/ گ‍ردآورن‍ده‌ دف‍ت‍ر ش‍ع‍ر ج‍وان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : دف‍ت‍ر ش‍ع‍ر ج‍وان‌ ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۲۶
‏فروست : (ش‍ع‍ر ج‍وان‌ اس‍ت‍ان‌؛ ج‌ ۱۷۰)
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ش‍ع‍ر ج‍وان‌ آذرب‍اج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌.
‏عنوان دیگر : ش‍ع‍ر ج‍وان‌ آذرب‍اج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌.
‏عنوان دیگر : ش‍ع‍ر ج‍وان‌ آذرب‍اج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -- آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲۰۸
‏رده بندی کنگره : PIR۴۱۹۰‭/ش‌۷۱۵ ج‌.۱۷
‏شناسه افزوده : دف‍ت‍ر ش‍ع‍ر ج‍وان‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

برچسب ها: معرفی کتاب شعر

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »