|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

ما چشم جهانیم، که این راز بدیدیم

مـا چـشـم جـهـانـیـم، کـه ایـن راز بـدیـدیـمپــوشــیـده رخ آن بــت طــنـاز بــدیـدیـمهم صـورت او از همـه نـقـشـی بـشـنـیدیمهـم لــهـجــه او در هـمـه آ...
مـا چـشـم جـهـانـیـم، کـه ایـن راز بـدیـدیـمپــوشــیـده رخ آن بــت طــنـاز بــدیـدیـم
هم صـورت او از همـه نـقـشـی بـشـنـیدیمهـم لــهـجــه او در هـمـه آواز بــدیـدیـم
آن قـامـت و بــالـا، کـه بــجـز نـاز نـدانـسـتبی عشوه خرامان شد و بی ناز بدیدیم
پـیش از زحـل و زهـره و بـرجـیس بـگـفـتـیممـا طـلـعـت خـورشـید یک انـداز بـدیدیم
چـون شـمع بـه یک لـمعـه گـران نور نمودیمصــد بــار زبــان در دهــن گــاز بــدیـدیـم
تــا گـشــت وجــود و عــدم مـا مـتــســاویاو را ز وجــود هـمـه مــمــتــاز بــدیـدیـم
زین کـهـنـه قـفـس بـاز نـگـردیـم و ز بـنـدشتـا سـوی فـلـک فـرصـت پـرواز بــدیـدیـم
یـاران قــدیـمـی، کــه ز مـا روی نـهـفــتــنـدچون پـرده تـنک شد همه را بـاز بـدیدیم
سازیست بزرگ این تن و ما کوشش بسیارکـریـدم کـه مـاهـیـت این سـاز بـدیـدیـم
از عـجـز بـدین در نـنـهـادسـت کـسـی پـایمـا سـر بـنـهـادیـم چـو اعـجـاز بـدیـدیـم
دوش اوحــدی از واقـعــه مـا را خــبــری دادهم شـکـر کـه یک واقـعـه پـرداز بـدیدیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »