|  |   |  |   |

 

 

لینک تبلیغ شما

لینک تبلیغ شما

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

تیر از کمان به من اندازد

تـیر از کـمان بـه من اندازدعشق از کمین چو برون تازددرکـس نـیوفـتـد این آتـشکــو را چــو مــوم بــنــگــدازدچـون شاه ما سپـه انگیزدچــون مـاه مـا عــلـ...
تـیر از کـمان بـه من اندازدعشق از کمین چو برون تازد
درکـس نـیوفـتـد این آتـشکــو را چــو مــوم بــنــگــدازد
چـون شاه ما سپـه انگیزدچــون مـاه مـا عــلــم افــرازد
از دست بنده چه کار آید؟جـز سـرکه در قـدمش بـازد؟
آن کـس کـه غـیـر او دانـدهــرگـــز بـــغـــیــر نــپـــردازد
در پـــرده راه نــدارد کــسو آنـگـاه پــرده کــه او ســازد
بـنـوازدم چـو بــخـواهـد زدپــس بــهـتـر آنـکـه بــنـنـوازد
بـس فـتـنها کـه بـرانـگـیزدآن رخ چــو پـــرده بـــرانــدازد
بــا اوحـدی غـم او هـر دماز گــــونــــه دگـــــر آغـــــازد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »