|  |   |  |   |

 

 

لینک تبلیغ شما

لینک تبلیغ شما

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

شماره ٣

زهی سـلـطـان دارالملـک افـلـاکزهی تـخـت تـو عرش و تـاج لولاکمجـره زان پـدید آمد که یک شـبفلک از دست قدرت جامه زد چاکقـزح زان آشـکـارا شـد که یک روزکشی...
زهی سـلـطـان دارالملـک افـلـاکزهی تـخـت تـو عرش و تـاج لولاک
مجـره زان پـدید آمد که یک شـبفلک از دست قدرت جامه زد چاک
قـزح زان آشـکـارا شـد که یک روزکشیدی از علی قوسی بـر افلاک
ز اول حـقـه یک شـب مـهـره مـاهبـدو بـنموده ای دست تو زان پـاک
تــو آن وقـتـی نـبــی الـلـه بــودیکـه آدم بـود یک کـف خـاک نمـناک
اگـــر نـــور وجـــود تـــو نـــبـــودیبــمـانـدی در کـف او آن کـف خـاک
چو پیش هو زنی هویی جگرسوزشــود چــون نـاف آهـو نـافــه نـاک
فـرو ماند چـو خـر در گل ز مدحـتدو اسـبـه گر بـتـازد عـقـل و ادراک
نـدارد هـیـچ کـس بـا پـشـتـی تـوز جــرم جــمـلـه روی زمـیـن بــاک
زهـی دارای طـول و عـرض اکـبــرشـفاعت خـواه مطلق روز محـشـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »