|  |   |  |   |

 

 

لینک تبلیغ شما

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

در مدح سلطان محمد بن سلطان محمود گوید

ای ابـر بـهـمـنـی نـه بـه چـشـم مـن انـدریتــن زن زمـانـکـی و بــیـاســای و کــم گـریایـن روز و شـب گـریـسـتـن زار وار چـیـسـتنه چـون منی غریب و غم عـ...
ای ابـر بـهـمـنـی نـه بـه چـشـم مـن انـدریتــن زن زمـانـکـی و بــیـاســای و کــم گـری
ایـن روز و شـب گـریـسـتـن زار وار چـیـسـتنه چـون منی غریب و غم عـشـق بـرسـری
بــر حــال مـن گـری کـه بــبــایـد گـریـسـتــنبـــر عـــاشـــق غـــریــب زیـــار و زدل بـــری
ای وای وانـدهـا !غــم عــشــقـا! غــریـبــیـا!مـن زیـن تـوانـگـرم کـه مـبـادا یـن تـوانـگـری
یـاری گــزیـدم از هـمــه گــیـتــی پــری نــژادزان شـد نهان ز چـشم من امروز چـون پـری
لشـکر بـرفـت و آن بـت لشـکر شـکن بـرفـتهرگـز مبـاد کـس کـه دهد دل بـه لـشـکـری
ای چـشـم تــا بــرفـت بــت مـن ز پــیـش تـوصـد پــیـرهـن ز خـون تــو کـردم مـعـصـفـری
تاجی شده ست روی من از بس که تو بر اویـاقـوت سـرخ پـاشـی و بـیـجـاده گـسـتـری
چـون لـالـه سـرخ گـشـت رخ مـن ز خـون تـوزان پــس کـه زرد بــودچــو دیـنـار جــعـفـری
خـونخواره گشتـی و نشکیبـی همی ز خونآهستـه خـور که خـون دل من همی خـوری
آن خـونکـه تـو همیخـوری از دل همی چـکـددل غـافـلـســت و تــوبــه هـلـاک دل انـدری
ای دل تــو نـیـز مـسـتــحـق صـد عـقـوبــتـیگر غمخوری سزدکه به غم هم تو در خوری
هـر روز خـویـشـتـن بــه بــلـایـی در افـکـنـیآنــگـــه مــرا مــلـــامـــت و پـــرخـــاش آوری
تـودرد وغـم همی خـوری و چـشـم خـون تـوویـن زان بــود کــه عــاقــبــت کــارنـنــگــری
در آب دیــده گــاه شـــنــاور چـــو مــاهــیــیگـه در مـیـان آتــش غــم چــون ســمـنـدری
ای دل تــو قـد خـویـش نـدانـی هـمـی مـگـرتـــو دفـــتـــر مـــدایــح شـــاه مـــظـــفـــری
شـاه جــهـان مـحــمـد مـحــمـود کـز خــدایهـرفـضـل یـافـتـه سـت بــرون از پــیـمـبــری
اورا ســـزد امـــیــری و اورا ســـزد شـــهــیاو را ســـزد بـــزرگـــی و اورا ســـزد ســـری
گـر مـنـظـری ســتــوده بــود شــاه مـنـظـریور مــخــبــری گــزیـده بــودمــیـر مــخــبــری
او را نــظــیــر نــبـــود در نــیــک مــخـــبـــریاورا شــبــیــه نــبـــود در نــیــک مــنــظــری
هـر کـس کـزو حـدیث نـیوشـد بـه گـوش دلگــفــتــار او درســت شــود لــفــظ او حــری
انــدر عــرب در عــربــی گــویــی او گــشــادواوبـــــاز کـــــرد پـــــارســـــیــــان را در دری
جــایـی کـه او حــدیـث کـنـد تــو نـظـاره کـنتـا لـفـظ او بـه نکـتـه کـنی نکـتـه بـشـمـری
هــنــگـــام مـــدح او دل مـــدحـــتـــگـــران اواز بـــیــم نــقــد او بـــهــراســد ز شــاعــری
نـقـدی کـنـد درسـت و درو هـیـچ عـیـب نـیکــان نـقــدرا وفــا نـکـنـد شــعــر بــحــتــری
هـر عــلـم را تــمـام کـتــابــیـســت در دلـشآری بــه جــاهـلــی نـتــوان کــرد مــهـتــری
کهتـر کسی که بـنده او بـاشد او شهیسـتکـو را هـمـی سـجــود کـنـد چـرخ چـنـبــری
ای خـسروی که تـخـت تـرا چـرخ همبـرسـتتـوبــا بـلـنـد چـشـمـه خـورشـیـد هـمـبــری
بـــا خــاطــر عــطــاردی و بـــا جـــمــال مــاهبــا فــر آفــتــابــی و بــا ســعــد مـشــتــری
دیــدار فـــرخ تـــو گـــواهــی هــمـــی دهــدپـیوسـتـه خـلق را که تـو چـون فـرخ اخـتـری
ای مـیـر بــاش تــا تــو بــبــیـنـی کــه روزگـارچـون اسـتـاد خـواهـد پـیـشـت بــه چـاکـری
بـسـیـار مـانـده نـیـسـت کـه بـدهـد تـرا پـدرآن چـیـز کـز جـهـان تـوبــدان چـیـز در خـوری
افـسـربـه دسـت خـویش پـدر بـرسـرت نـهـدوین آن نـشـان بـود کـه تـو زیـبـای افـسـری
شـاهی دهـد تـرا کـه بـور زی همـی شـهیدیـگـر کــه پــادشــاه وش وشــاه مـنـظــری
هر چـیز کـان ز آلت شـاهی و خـسـرویسـتآنــرا هــمــی بــه جــان گــرامــی بــپــروری
تـــدبـــیــر مــلــک را و بـــســـیــج نــبـــرد رابــرتــر ز بــهـمــنـی و فــزون از ســکــنـدری
در خــواب جــنــگ بــیـنـی و از آرزوی جــنـگویــــن از مـــــبـــــارزی بـــــود و ازدلـــــاوری
چـون روز جـنـگ بــاشـد جـز پــیـل نـفـکـنـیچـون روز صـیـد بـاشـد جـز شـیـر نـشـکـری
روز نـــبــــرد تـــو نـــکـــنـــد دشـــمـــن تـــرابـــانــاوک تـــو مــغــفــر پـــولــاد مــغــفــری
نـامـت نـوشـتـه نـیـسـت کـجـا نـام بــد بــودوانـجــا کــه نــام نـیـک بــود صــدر دفــتــری
نـام نـکــو هـمــی خــری و زر هـمــی دهـیبــهـتــرز گـوهـر آنـچـه هـمـی تــو بــزرخـری
خــرج تـــراوفــا نــکــنــد دخــل تـــو کــه تـــوافـزون دهـی زدخــل، فـری خــوی تــو فـری
خـورشـید را سـخـی چـو تـو دانـنـد مـردمـانخـــورشــد بـــا تـــو کــرد نــیــارد بـــرابـــری
تــو زر دهـی بــه زایـر و خــورشــیـد زرکــنــدچـــون نـــام زر دهــی نــبـــود نــام زرگـــری
خـورشـیـد زرخـویـش بـه کـوهـی درون نـهـدکـز دور چــشــم او بــشــکـوهـد ز مـنـکــری
وز دوســـتـــی زر کــه بـــنــزدیــک تـــو بـــودگــاهــیــش دایــگــی کـــنــدو گــاه مــادری
تــوزر خــویــش خــوار بــدیـن و بــدان دهــیایــنــســـت رادی ای مــلــک راد گـــوهــری
زبـس کـه زر سـرخ بـبـخـشـی همـه جـهـانتـهـمـت هـمـی زنـنـد کـه تــو دشـمـن زری
نی نی که تـو ز خواسته شیرین تـرین دهیوان کـو جـز این دهد دگـرسـت و تـو دیگـری
تــاچــون کـه از مـنـیـر رازی بــرهـنـه گـشـتانـدر شـود درخــت بــه دیـبــای شـشـتــری
تـا چون بـه دشت لاله درخشد بـسان شمعدر بـــاغ چــون چــراغ بـــتــابـــد گــل طــری
دلشـاد بـاشـد و کـام روا بـاش و شـاه بـاشبـا چـشـم همـچـو نرگـس و بـازلـف عـنبـری
آراسـتــه سـرای تــو هـمـچــون بــهـار چـیـناز رومــیــان چــابـــک و تــرکــان ســعــتــری
فـرخـنـده بــاد بـر تـو سـده تـا چـنـیـن سـدهمــاهـی هــزار جــشــن گــزاری و بــگــذری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »