|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

آغاز داستان - قسمت ششم

چــوبــهــرام بـــشــنــیــد گــفــتــار اویمــیــانــجـــی هــمــی دیــد کــردار اویازان پــس یـلـان سـیـنـه را دیـد وگـفـتکـه اکـنـون چـه داری سـخـن...
چــوبــهــرام بـــشــنــیــد گــفــتــار اویمــیــانــجـــی هــمــی دیــد کــردار اوی
ازان پــس یـلـان سـیـنـه را دیـد وگـفـتکـه اکـنـون چـه داری سـخـن درنـهـفـت
یـلـان سـیـنـه گـفـت ای سـپـهـدار گـردهــرآنــکــس کــه اوراه یــزدان ســپـــرد
چـــو پـــیــروزی و فــرهــی یــابـــد اویبــســوی بــدی هـیـچ نــشــتــابــد اوی
کــه آن آفـــریــن بـــاز نــفـــریــن شـــودوزو چـــرخ گــردنــده پـــرکـــیــن شـــود
چــو یـزدان تــو را فــرهـی داد و بــخــتهـمـه لـشــکــر گـنـج بــا تــاج وتــخــت
ازو گـــر پــــذیـــری بــــافــــزون شــــوددل از نــاســپــاســی پــرازخــون شــود
ازان پــس بـــبـــهــرام بـــهــرام گــفــتکــه ای بـــا خــردیــاروبـــا رای جـــفــت
چـه گویی کـزین جـسـتـن تـخـت وگـنجبــزرگــیــســت فــرجــام گــر درد ورنــج
بــــخــــنــــدیــــد بــــهــــرام ازان داوریازان پــس بـــرانــداخــت انــگــشــتــری
بـــدو گــفــت چــنــدانــک ایــن در هــوابـــمــانــد شـــود بـــنــده ای پـــادشـــا
بـــدو گــفــت کــیــن را مــپــنــدار خــردکــه دیـهــیـم را خــرد نــتــوان شــمــرد
چـنین گـفـت زان پـس بـپـیداگـشـسـبکـه ای تــیـغ زن شـیـر تــا زنـده اســب
چـه بــیـنـی چـه گـویـی بــدیـن کـار مـابــــود گــــاه شــــاهـــی ســــزاوار مـــا
چــنـیـن گـفـت پــیـداگـشـســب ســوارکـــه ای از یـــلـــان جـــهـــان یـــادگـــار
یــکــی مــوبـــدی داســتــان زد بــریــنکـه هـرکـس کـه دانـا بــد وپـیـش بــیـن
اگــر پـــادشـــاهــی کـــنــد یــک زمــانروانـــش بــــپــــرد ســــوی آســــمـــان
بـــه ازبــــنـــده بـــنـــدن بــــســـال درازبـــه گـــنـــج جـــهــانــدار بـــردن نــیــاز
چــنـیـن گــفــت پــس بــا دبــیـر بــزرگکـه بــگـشـای لـب را تــو ای پــیـرگـرگ
دبــیــر بــزرگ آن زمــان لــب بــبــســتبــانــبــوه انــدیـشــه انــدر نــشــســت
ازان پــس چــنــیــن گــفــت بـــهــرام راکـــه هــرکـــس جـــویــا بـــود کـــامـــرا
چــودرخــور بــجــویــد بــیــابــد هــمــاندرازســــت ویـــازنـــده دســــت زمــــان
زچــیـزی کــه بــخــشــش کــنـد دادگـرچــنـان دان کـه کـوشــش بــیـایـد بــبــر
بـهمدان گـشـسـب آن زمـان گـفـت بـازکــه ای گـشــتــه انـدر نـشــیـب وفــراز
ســخــن هـرچ گــویـی بــروی کــســانشــــود بـــــاد وکــــردار او نــــارســـــان
بـــگـــو آنـــچ دانــی بـــه کـــار انـــدورنزنـــــیـــــک وبــــــد روزگـــــار انـــــدرون
چـنین گـفـت همـدان گـشـسـب بـلـنـدکــه ای نــزد پـــرمــایــگــان ارجـــمــنــد
زنـــاآمـــده بـــد بـــتـــرســـی هــمـــیزدیـهـیـم شـاهـان چـه پـرسـی هـمـی
بـــکــن کــار وکــرده بــه یــزدان ســپــاربــخــرمـا چــه یـازی چــوتــرسـی زخــار
تـــن آســـان نــگـــردد ســـرانــجـــمــنهــمــه بــیـم جــان بــاشــد ورنــج تــن
زگــفـــتـــارشـــان خـــواهــر پـــهــلــوانهــمــی بـــود پـــیــچـــان وتـــیــره روان
بـــران داوری هــیــچ نـــگـــشـــاد لـــبزبـــرگــشــتـــن هــور تـــا نــیــم شــب
بـــدو گــفــت بـــهــرام کــای پــاک تــنچـه بــیـنـی بــه گـفـتــار ایـن انـجــمـن
ورا گـــردیـــه هـــیـــچ پــــاســـخ نـــدادنـــه از رای آن مـــهــتـــران بـــود شـــاد
چـــنــیــن گــفــت اوبـــا دبـــیــر بـــزرگکــه ای مـرد بــدســاز چــون پــیـرگـرگ
گـمـانـت چـنـیـنـسـت کـین تـاج وتـخـتســـپـــاه بـــزرگـــی و پـــیــروزبـــخـــت
ز گـــیــتـــی کـــســـی را نـــبـــد آرزویازان نــــــــامــــــــداران آزاده خـــــــــوی
مـگـر شـاهـی آسـانـتـر از بـنـدگـیسـتبــدیـن دانــش تــو بــبــایــد گــریـســت
بــر آیـیــن شــاهــان پــیــشــیـن رویــمسـخـن هـای آن بــرتــو ران بــشـنـویـم
چــنــیــن داد پـــاســخ مــر او را دبـــیــرکــه گـر رای مـن نـیـســتــت جــایـگـیـر
هــم آن گــوی وآن کــن کــه رای آیــدتبـــران رو کـــه دل رهـــنـــمـــای آیـــدت
هــمـــان خـــواهــرش نــیــز بـــهــرام رابــــگـــفـــت آن ســـواران خـــودکـــام را
نــه نــیـکــوســت ایـن دانــش ورای تــوبـــکـــژی خـــرامــد هــمــی پـــای تـــو
بــسـی بــد کـه بـیـکـار بــدتـخـت شـاهنــکـــرد انــدرو هــیــچ کـــهــتـــر نــگــاه
جــهــان را بــمــردی نــگــه داشــتــنــدیـکـی چـشـم بــرتــخـت نـگـمـاشـتــنـد
هـرآنـکــس کــه دانــا بــدو پــاک مــغــززهــرگــونــه انــدیــشــه ای رانــد نــغــز
بــدانـد کـه شـاهـی بـه ازبـنـدگـیـسـتهـمـان ســرافــرازی زافــگـنـدگـیـســت
نـــبـــودنـــد یــازان بـــتـــخـــت کـــیــانهــمــه بــنــدگــی را کــمــر بـــرمــیــان
بـبـسـتـنـد و زیشـان بـهـی خـواسـتـنـدهــمــه دل بـــفــرمــانــش آراســتـــنــد
نــه بـــیــگــانــه زیــبـــای افــســر بـــودســـزای بــــزرگـــی بــــگـــوهـــر بــــود
زکـــاوس شـــاه انــدرآیــم نــخـــســـتکــجــا راه یـزدان هــمــی بــازجــســت
کــه بـــرآســمــان اخــتــران بــشــمــردخـــم چـــرخ گـــردنـــده رابــــشـــکـــرد
بـــه خـــواری و زاری بـــســاری فــتـــاداز انــــدیـــشــــه کــــژ وز بــــدنــــهـــاد
چــوگــودرز وچــون رســتــم پـــهــلــوانبـــکـــردنـــد رنـــجـــه بـــریــن بـــر روان
ازان پـــس کـــجـــا شـــد بـــهــامــاورانبـــبـــســتــنــد پــایــش بـــبــنــد گــران
کـس آهـنـگ این تـخـت شـاهـی نـکـردجــز از گــرم و تــیـمـار ایـشــان نـخــورد
چــوگــفــتــنــد بــا رســتــم ایــرانــیــانکـه هـسـتـی تـو زیـبــای تــخـت کـیـان
یـکـی بــانـگ بـرزد بـرآنـکـس کـه گـفـتکـه بــا دخــمـه تــنـگ بــاشـیـد جــفـت
کــه بــاشــاه بــاشــد کــجــا پــهـلــواننــشــســـتـــنــد بآیــیــن وروشــن روان
مـرا تــخــت زر بــایـد و بــســتــه شــاهمــبــاد ایـن گــمــان ومـبــاد ایـن کــلــاه
گــــزیــــن کــــرد زایــــران ده ودوهــــزارجــهـانــگــیـر وبــرگــســتــوانــور ســوار
رهـــــانـــــیــــد ازبـــــنـــــد کـــــاوس راهــمــان گــیـو و گــودرز وهـم طــوس را
هـمـان شـاه پـیـروز چـون کـشـتـه شـدبـــایــرانــیــان کــار بـــرگــشــتـــه شــد
دلـــاور شـــد از کـــار آن خـــوشـــنـــواربآرام بـــنــشـــســـت بـــرتـــخـــت نــاز
چــو فــرزنــد قــارن بـــشــد ســوفــزایکــــه آورد گــــاه مــــهـــی بــــازجــــای
ز پــــیـــروزی او چــــو آمــــد نـــشــــانز ایــران بـــرفـــتـــنــد گــردنــکـــشـــان
کــه بــروی بــشــاهـی کــنـنــد آفــریـنشـــود کــهــتـــری شـــهــریــار زمــیــن
بــایـرانـیـان گـفــت کــیـن نـاســزاســتبـــزرگــی وتــاج ازپـــی پـــادشــاســت
قــبـــاد ارچــه خــردســت گــردد بــزرگنـــیـــاریــم دربـــیــشـــه شـــیــرگـــرگ
چـوخـواهی کـه شـاهی کـنی بـی نژادهـــمـــه دوده را داد خـــواهــی بـــبـــاد
قــبــاد آن زمـان چــون بــمـردی رســیـدســـــرســـــوفـــــزای از درتـــــاج دیــــد
بــه گـفــتــار بــدگـوهـرانـش بــکـشــتکــجــا بــود درپــادشــاهــیـش پــشــت
وزان پــس بـــبـــســتــنــد پــای قــبـــاددلــــاور ســــواری گــــوی کــــی نــــژاد
بـــزرمـــهـــر دادش یــکـــی پـــرهـــنـــرکـــه کـــیــن پـــدربـــازخـــواهــد مــگــر
نــگـــه کـــرد زرمـــهــر کـــس رانـــدیــدکـه بــا تــاج بــرتــخـت شـاهـی سـزیـد
چــوبـــرشــاه افــگــنــد زرمــهــر مــهــربـــروآفــریــن خــوانــد گــردان ســپــهــر
ازو بـــنــد بـــرداشــت تــاکــار خــویــشبـــجــویــد کــنــد تــیــز بـــازار خــویــش
کـس ازبــنـدگـان تــاج هـرگـز نـجــسـتوگـــر چـــنــد بـــودی نــژادش درســـت
زتـــرکــان یــکــی نــامــور ســاوه شــاهبــیــامــد کــه جــویــد نــگــیــن وکــلــاه
چـنـان خـواسـت روشـن جـهـان آفـریـنکــه اونـیـســت گــردد بــه ایـران زمـیـن
تـــو را آرزو تـــخـــت شــاهــنــشــهــیچــراکــرد زان پــس کــه بـــودی رهــی
هـمـی بـر جـهـانـد یـلـان سـینـه اسـبکــه تــامــن زبـــهــرام پــورگــشــســب
بـــنــودرجـــهــان شـــهــریــاری کـــنــمتــــن خـــویـــش را یـــادگـــاری کـــنـــم
خــردمـنـد شــاهـی چــونـوشــیـن روانبـــهـــرمـــز بـــدی روز پـــیـــری جـــوان
بـــــزرگــــان کــــشـــــور ورا یــــاورنــــداگـــر یـــاورانـــنـــد گـــر کــــهـــتــــرنـــد
بــه ایــران ســوارســت ســیـصــدهــزارهــمـــه پـــهــلـــوان وهــمـــه نــامـــدار
هــمــه یـک بــیـک شــاه را بــنــده انــدبــفــرمــان و رایـش ســرافــگــنــده انـد
شــهـنــشــاه گــیـتــی تــو را بــرگــزیـدچـــنـــان کـــز ره نـــامـــداران ســـزیـــد
نــیــاگــانــت را هــمــچــنــیــن نــام دادبـــفــرجـــام بـــر دشـــمــنــان کــام داد
تــو پــاداش آن نــیــکــویـی بــد کــنــیچــنـان داد کــه بــد بــاتــن خــودکــنـی
مــــکــــن آز را بـــــرخـــــرد پـــــادشــــاکـــه دانـــا نــخـــوانــد تـــو را پـــارســـا
اگـــر مـــن زنـــم پـــنـــد مـــردان دهــمبـــبـــســـیـــار ســـال ازبـــرادر کـــهـــم
مـــده کــــارکـــرد نـــیـــاکـــان بــــبــــادمـــبـــادا کـــه پـــنـــد مـــن آیــدت یـــاد
هـمـه انـجــمــن مــانـد زودرشــگــفــتســـپـــهــدار لــب را بـــدنــدان گــرفــت
بــدانـســت کــو راســت گــویـد هـمـیجــز از راه نــیــکــی نــجــویــد هــمــی
یـلـان ســیـنـه گـفـت ای گـرانـمـایـه زنتـــو درانــجـــمــن رای شـــاهــان مــزن
کــه هـرمــز بــدیـن چــنــدگــه بــگــذردزتـــخــت مــهــی پـــهــلــوان بـــرخــورد
زهــرمــز چــنــیـن بــاشــد انــدر خــبــربـــــرادرت را شـــــاه ایــــران شــــمــــر
بـــتـــاج کـــیــی گـــر نــنـــازد هــمـــیچـــراخــلــعــت از دوک ســازد هــمــی
ســخــن بــس کــن ازهــرمــز تــرک زادکـــه انـــدر زمـــانـــه مـــبــــاد آن نـــژاد
گـــر از کـــیــقـــبـــاد انــدرآری شـــمــاربــریـن تــخــمـه بــر ســالـیـان صـدهـزار
کـــه بـــا تـــاج بـــودنــد بـــرتـــخـــت زرســرآمــد کــنــون نــام ایــشــان مــبـــر
ز پـــرویــز خــســرو مــیــنــدیــش نــیــزکـــزویـــاد کـــردن نـــیـــرزد بــــچــــیـــز
بــــدرگــــاه او هــــرک ویــــژه تــــرنــــدبــــرادرت راکــــهـــتــــر وچــــاکــــرنــــد
چــو بـــهــرام گــویــد بـــران کــهــتــرانبـــبـــنـــدنــد پـــایــش بـــبـــنــد گـــران
بـــدو گــردیــه گــفــت کــای دیــو ســازهـــمـــی دیـــوتــــان دام ســـازد بــــراز
مــکــن بـــرتــن وجــام مــا بـــرســتـــمکــه از تــو بــبــیـنــم هــمــی بــاد و دم
پــــدر مــــرزبـــــان بــــود مــــارا بـــــریتـو افـگـنـدی ایـن جـسـتـن تـخـت پــی
چـــو بــــهـــرام را دل بــــجــــوش آوریتـــــــبـــــــار مــــــرا درخـــــــروش آوری
شــود رنــج ایــن تـــخــمــه مــا بـــبـــادبـــه گــفـــتـــار تـــو کـــهــتـــر بـــدنــژاد
کـــنـــون راهـــبــــر بــــاش بـــهـــرام راپــــــرآشــــــوب کـــــن بــــــزم و آرام را
بـگـفـت این وگـریـان سـوی خـانـه شـدبــه دل بــا بــرادر چــو بــیــگــانــه شــد
همـی گـفـت هـرکـس کـه این پـاک زنســخـــن گــوی و روشــن دل و رای زن
تـو گـویـی کـه گـفـتــارش از دفـتـرسـتبــدانـش ز جـا مـاسـب نـامـی تــرسـت
چــو بـــهــرام را آن نــیــامــد پـــســنــدهــمـــی بـــود ز آواز خـــواهـــر نـــژنـــد
دل تــــیــــره انــــدیـــشــــه دیـــریــــابهمـی تـخـت شـاهی نمـودش بـخـواب
چـنین گـفـت پـس کـین سـرای سـپـنجنــیــابــنــد جــویـنــدگــان جــز بــه رنــج
بـــفــرمــود تـــا خــوان بـــیــاراســتــنــدمـی و رود و رامـشـگـران خــواســتــنـد
بـــرامــشـــگــری گــفـــت کــامــروز رودبـــیـــارای بــــا پـــهـــلـــوانـــی ســـرود
نــخــوانــیـم جــز نــامــه هــفــتــخــوانبــریـن مـی گـسـاریـم لـخـتـی بــخـوان
کـه چـون شـد بــرویـیـن دز اسـفـنـدیـارچـــه بــــازی نـــمـــود انـــدران روزگـــار
بـــخـــوردنـــد بـــر یــاد او چـــنــد مـــیکـــــه آبــــــاد بــــــادا بـــــرو بـــــوم ری
کــزان بــوم خــیـزد ســپــهــبــد چــوتــوفــــزون آفــــریـــنــــاد ایــــزد چــــو تــــو
پــراگـنـده گـشــتــنـد چــون تــیـره شـدســرمــیـگــســاران ز مـی خــیـره شــد
چـــو بـــرزد ســـنــان آفــتـــاب بـــلــنــدشـب تــیـره گـشـت از درفـشـش نـژنـد
ســـپـــهــدار بـــهــرام گـــرد ســـتـــرگبـــفـــرمـــود تـــا شـــد دبـــیـــر بـــزرگ
بـــخــاقــان یــکــی نــامــه ار تــنــگ وارنــبـــشــتــنــد پــربـــوی ورنــگ ونــگــار
بــپــوزش کـنـان گـفـت هـسـتــم بــدرددلــی پــرپــشــیــمــانــی و بـــاد ســرد
ازیــن پـــس مــن آن بـــوم و مــرز تــو رانـــــگـــــه دارم از بــــــهـــــر ارز تـــــو را
اگــر بـــر جــهــان پــاک مــهــتــر شــومتــو را هــمــچــو کــهــتــر بـــرادر شــوم
تــوبــایــد کــه دل را بــشــویـی زکــیـننـــداری جــــدا بــــوم ایـــران ز چـــیـــن
چــوپــردخـتــه شـد زیـن دگـر سـاز کـرددرگــــنــــج گــــرد آمــــده بـــــاز کـــــرد
ســــپــــه را درم داد واســــب ورهــــینـهـانـی هـمـی جــســت جــای مـهـی
زلــشــکــر یـکــی پــهــلــوان بــرگــزیــدکــه ســالــار بـــوم خــراســان ســزیــد
پــرانـدیـشــه از بــلــخ شــد ســوی ریبــــخــــرداد فــــرخــــنـــده درمــــاه دی
هـمــی کــرد انـدیـشــه دربــیـش وکــمبــــفـــرمـــود پــــس تــــا ســــرای درم
بـــســـازنـــد وآرایــشـــی نــو کـــنــنــددرم مــهــر بـــرنــام خـــســـرو کــنــنــد
ز بــــازارگـــان آنـــک بـــد پـــاک مـــغـــزســخـــنــگــوی و انــدرخــور کــار نــغــز
بـــه مـــهــر آن درمـــهــا بـــبـــدره درونبــفــرمــود بــردن ســوی طــیـســفــون
بــــیـــاریـــد پـــرمـــایـــه دیـــبــــای رومکـه پــیـکــر بــریـشــم بــد و زرش بــوم
بـــــخــــریــــد تــــا آن درم نــــزدشــــاهبــــرنـــد وکـــنـــد مـــهـــر او را نـــگـــاه
فـرسـتـاده ای خـوانـد بـا شـرم و هوشدلــاور بـــســان خــجــســتــه ســروش
یـکــی نــامــه بــنــوشــت بــا بــاد و دمسـخـن گـتــف هـرگـونـه ازبــیـش و کـم
ز پـــرمــوده و لــشـــکــر ســـاوه شـــاهز رزمــی کــجــا کــرده بــد بـــا ســپــاه
وزان خـــلــعـــتـــی کآمــد او را ز شـــاهز مــــقــــنــــاع وز دوکــــدان ســــیــــاه
چـنین گفـت زان پـس کـه هرگز بـخـوابنـــبـــیـــنـــم رخ شـــاه بــــا جـــاه و آب
هـرآنـگـه کـه خـسـرو نـشـیـنـد بـتـخـتپــســرت آن گــرانــمــایـه نـیـکــبــخــت
بـــفـــرمـــان او کـــوه هــامـــون کـــنــمبــیـابــان زدشـمـن چـو جــیـحـون کـنـم
هــمــی خــواســت تــا بــردرشــهــریـارســـرآرد مـــگـــر بــــی گـــنـــه روزگـــار
هــمــی یــادکــرد ایـن بــه نــامــه درونفــرســتــاده آمـد ســوی طــیـســفــون
بــــبــــازارگــــان گــــفــــت مـــهـــر درمچــو هــرمــزد بــیـنــد بــپــیــچــد زغــم
چــو خــســرو نـبــاشـد ورا یـاروپــشـتبــــبــــیـــنـــد ز مـــن روزگـــار درشـــت
چـــو آزرمـــهـــا بــــر زمـــیـــن بـــرزنـــمهـمـی بــیـخ ســاســان زبــن بــرکــنـم
نــه آن تــخــمــه را کــرد یــزدان زمــیـنگــــه آمـــد بــــرخــــیـــزد آن آفــــریـــن
بـــیــامـــد فـــرســـتـــاده نـــیــک پـــیبـــــبـــــغـــــداد بـــــا نــــامـــــداران ری
چــونــامــه بــه نـزدیـک هـرمــز رســیـدرخـش گـشـت زان نامه چـون شـنبـلـید
پــــس آگــــاهـــی آمــــد ز مـــهـــر درمیــکــایــک بـــران غـــم بـــیــفــزود غــم
بــپــیـچـیـد و شـد بــر پــسـر بــدگـمـانبـگفـت این بـه آیین گـشـسـب آن زمان
کـه خـسـرو بــمـردی بــجــایـی رسـیـدکـه از مـا همـی سـر بـخـواهـد کـشـید
درم را هــمــی مـــهــر ســـازد بـــنــیــزسـبـک داشـتـن بـیشـتـر زین چـه چـیـز
بـه پـاسـخ چـنین گفـت آیین گشـسـبکـه بــی تــو مـبــیـنـاد مـیـدان و اســب
بـــدو گــفــت هــرمــز کــه درنــاگــهــانمــر ایـن شــوخ را گــم کــنــم ازجــهـان
نــهــانــی یــکـــی مـــرد راخـــوانـــدنــدشــب تــیــره بــا شــاه بــنــشــانــدنــد
بــدو گــفــت هــرمــزد فــرمــان گــزیــنز خــــســــرو بــــپــــرداز روی زمـــیـــن
چــنـیـن داد پــاســخ کــه ایـدون کــنــمبــه افــســون ز دل مـهـر بــیـرون کــنـم
کــنــون زهــر فــرمــایـد از گــنــج شــاهچــو او مـســت گــردد شــبــان ســیـاه
کــنــم زهــر بـــا مــی بـــجــام انــدرونازان بــه کــجــا دســت یـازم بــه خــون
ازیــن ســاخــتــن حــاجــب آگــاه شــدبـــــرو خـــــواب وآرام کــــوتـــــاه شــــد
بــیـامـد دوان پــیـش خــســرو بــگـفـتهــمــه رازهــا بـــرگــشـــاد ازنــهــفــت
چــوبــشـنـیـد خـسـروکـه شـاه جــهـانهـمــی کــشــتــن او ســگــالــد نـهـان
شــب تــیـره از طـیـســفـون درکـشـیـدتـوگـفـتـی کـه گـشـت از جـهان نـاپـدید
نـــداد آن ســــر پــــر بــــهـــا رایـــگـــانهـــمـــی تـــاخـــت تـــا آذر ابــــادگـــان
چـــو آگـــاهــی آمــد بـــهــرمــهــتـــریکــه بـــد مــرزبـــان و ســـرکـــشـــوری
کــه خـــســـرو بـــیــازرد از شـــهــریــاربـــرفــتــســت بـــا خــوار مــایــه ســوار
بــپــرســش گــرفــتــنـد گـردنـکــشــانبــجــایـی کــه بــود از گــرامـی نـشــان
چــو بــادان پــیــروز و چــون شــیـر زیـلکـــه بـــا داد بـــودنـــد و بـــا زور پـــیــل
چـو شـیـران و وسـتـوی یـزدان پــرسـتز عمان چو خنجست و چون پیل مست
ز کــرمــان چـــو بـــیــورد گــرد و ســـوارز شــیــران چــون ســام اســفــنــدیــار
یــکــایــک بـــخـــســـرو نــهــادنــد رویسـپــاه و سـپـهـبــد هـمـه شـاهـجـوی
همـی گـفـت هرکـس کـه ای پـور شـاهتــو را زیـبــد ایـن تــاج و تــخــت وکــلـاه
از ایـــــران و از دشـــــت نـــــیــــزه ورانز خــنــجــر گــزاران و جــنــگــی ســران
نـــگـــر تـــا نـــداری هــراس از گـــزنـــدبــــزی شـــاد و آرام و دل ارجــــمـــنـــد
زمــانــی بـــنــخــچــیــر تــازیــم اســبزمــانــی نــوان پــیـش آذر کــشــســب
بــرســم نــیــاکــان نــیــایــش کــنــیــمروان را بـــه یــزدان نــمــایــش کــنــیــم
گـراز شــهـر ایـران چــو ســیـصــد هـزارگــزنــد تـــو را بـــر نــشـــیــنــد ســـوار
هـمـه پـیـش تـو تـن بــکـشـتـن دهـیـمسـپـاسـی بــران کـشـتـگـان بــرنـهـیـم
بـدیشـان چـنین گـفـت خـسـرو کـه منپـــرازبـــیــمــم از شــاه و آن انــجــمــن
اگـرپــیـش آذر گـشــســب ایـن ســرانبـــیــایــنـــد و ســـوگـــنــدهــای گـــران
خــورنـد و مــرا یـکــســر ایـمــن کــنـنـدکـه پـیمـان مـن زان سـپـس نـشـکـننـد
بــبـــاشــم بــدیــن مــرز بـــا ایــمــنــینـــتـــرســـم ز پـــیــکـــار آهـــرمـــنـــی
یـلــان چــون شــنــیـدنــد گــفــتــار اویهـــمــــه ســــوی آذر نـــهـــادنـــد روی
بـخـوردند سوگند زان سان که خـواستکــه مــهــرتــو بــا دیــده داریـم راســت
چـــوایــمــن شــد از نــامــداران نــهــانز هــر ســـو بـــرافـــگــنــد کــارآگــهــان
بـــفــرمــان خـــســـرو ســـواران دلــیــربـــدرگــاه رفــتـــنــد بـــرســـان شـــیــر
کــه تـــا از گــریــزش چــه گــویــد پـــدرمـــگــــر چــــاره نـــو بــــســــازد دگــــر
چـوبـشـنـیـد هـرمـز کـه خـسـرو بـرفـتهـم انـدر زمـان کـس فـرســتــاد تــفـت
چــوگـســتــهـم و بــنـدوی را کـرد بــنـدبـــه زنــدان فــرســتــاد نــاســودمــنــد
کــجــا هــردو خــالــان خــســرو بــدنــدبـــمــردانــگــی در جــهــان نــو بـــدنــد
جــزیـن هـرک بــودنــد خــویـشــان اویبــه زنـدان کـشـیـدنـد بــا گـفـت وگـوی
بـه آیین گشـسـب آن زمان شـاه گفـتکــه از رای دوریــم و بـــا بـــاد جـــفـــت
چـــو او شــد چــه ســازیــم بـــهــرام راچـــنـــان بـــنـــده خـــرد و بــــدکـــام را
شـد آیین گشـسـب اندران چـاره جـویکــه آن کــار را چــون دهـد رنــگ وبــوی
بـــدو گــفــت کــای شـــاه گــردن فــرازســخــنــهــای بــهـرام چــون شــد دراز
هـمــه خــون مــن جــویـد انــدر نــهــاننـخـسـتـین زمـن گـشـت خـسـتـه روان
مـــرا نـــزد او پــــای کــــرده بــــبــــنـــدفـرســتــی مـگـر بــاشــدت ســودمـنـد
بــدو گـفـت شـاه ایـن نـه کـارمـنـســتکــه ایـن رای بــدگــوهـر آهـرمــنـســت
سـپــاهـی فـرسـتــم تــو سـالـار بــاشبــــرزم انـــدرون دســـت بـــردار بــــاش
نـخـسـتـین فـرسـتـیـش یـک رهـنـمـونبـدان تـا چـه بـیـنـی بـه سـرش انـدرون
اگــر مــهـتــری جــویـد و تــاج و تــخــتبـــپــیــچــد بــفــرجــام ازو روی بــخــت
وگــر هــمــچــنــیـن نــیـز کــهــتــر بــودبــــفـــرجـــامـــش آرام بـــهـــتـــر بــــود
ز گــیــتـــی یــکــی بـــهــره او را دهــمکــلــاه یــلــانــش بـــه ســـر بـــرنــهــم
مـــرا یــکـــســـر از کـــارش آگـــاه کـــندرنــگـــی مـــکـــن کـــارکـــوتـــاه کـــن
همی ساخت آیین گشسب این سخنکــجـــا شـــاه فـــرزانــه افـــگــنــد بـــن
یـکـی مـرد بــد بــســتــه از شـهـر اویبــه زنــدان شــاه انــدرون چــاره جــوی
چــوبــشـنـیـد کآیـیـن گـشـسـب سـوارهــمــی رفــت خــواهــد ســوی کــارزار
کـــســـی را ززنــدان بـــه نــزدیــک اویفــرســتـــاد کــای مــهــتــر نــامــجــوی
زشـــهـــرت یــکـــی مـــرد زنـــدانـــیــمنــگــویــم هــمــانــا کــه خـــود دانــیــم
مــرا گــر بـــخــواهــی تـــوازشــهــریــاردوان بـــــا تــــوآیــــم بــــریــــن کــــارزار
بـه پـیش تـو جـان رابـکـوشـم بـه جـنگچـــو یــابـــم رهــایــی ز زنــدان تـــنــگ
فــرســتــاد آیـیـن گـشــســب آن زمـانکــســی را بـــر شــاه گــیــتــی دمــان
کـه هـمـشـهـری مـن بــبـنـد انـدرسـتبــه زنــدان بــبــیـم و گــزنــد انـدرســت
بــمــن بــخــشــد او را جــهـانـدار شــاهبـــدان تــاکــنــون بـــا مــن آیــد بــه راه
بـــدو گــفـــت شـــاه آن بـــد نــابـــکــاربـــه پـــیــش تـــو درکــی کــنــد کــارزار
یـکــی مــرد خــونــریــز و بــیـکــار و دزدبــخــواهـی ز مـن چــشـم داری بــمـزد
ولیکـن کـنون زین سـخـن چـاره نیسـتاگــر زو بــتــر نــیــز پــتــیــاره نــیـســت
بــــــدو داد مــــــرد بــــــد آمــــــیـــــز راچـــنــان بـــدکــنــش دیــو خــونــریــز را
بــیــاورد آیـیـن گــشــســب آن ســپــاههـمـی رانـد چــون بــاد لـشـکـر بــه راه
بــدیـن گـونـه تـا شـهـر هـمـدان رسـیـدبـــجــایــی کــه لــشــکــر فــرود آوریــد
بــپــرســیـد تــا زان گــرانـمــایـه شــهـرکــســی دارد از اخـــتـــر و فــال بـــهــر
بـدو گـفـت هـر کـس کـه اخـتـرشـنـاسبــــنـــزد تـــو آیـــد پـــذیـــرد ســـپـــاس
یــکــی پـــیــرزن مــایــه دار ایــدرســـتکــه گــویـی مــگــر دیــده اخــتــرســت
ســخــن هــرچ گــویــد نــیــایــد جــز آنبــــگـــویـــد بــــتــــمـــوز رنـــگ خـــزان
چـوبـشـنـیـد گـفـتـارش آیین گـشـسـبهم انـدر زمـان کـس فـرسـتـاد و اسـب
چـــوآمــد بـــپـــرســـیــدش ازکــارشــاهوزان کـــو بـــیــاورد لـــشـــکـــر بـــه راه
بــدو گـفـت ازیـن پــس تـو درگـوش مـنیـکـی لـب بـجـنـبـان کـه تـا هـوش مـن
بـــبـــســـتـــر بـــرآیـــد زتـــیــره تـــنـــموگــر خــســتــه ازخــنــجــر دشــمــنـم
هـمـی گــفــت بــا پــیـرزن راز خــویـشنــهــان کــرده ازهــرکــس آواز خــویـش
مـــیـــان انـــدران مـــرد کـــو را زشــــاهرهـــانـــیــد و بـــا او بـــیــامـــد بـــه راه
بـــه پــیــش زن فــالــگــو بـــرگــذشــتبــمــهـتــر نـگــه کــرد وانــدر گــذشــت
بــدو پـیـرزن گـفـت کـیـن مـرد کـیـسـتکــه از زخــم او بــرتــو بــایـد گـریـســت
پـسـنـدیـده هـوش تـو بـردسـت اوسـتکـه مه مغـز بـادش بـتـن در مه پـوسـت
چـوبـشـنید آیین گشـسـب این سـخـنبـــیــاد آمــدش گــفــت و گــوی کــهــن
کـه از گـفـت اخــتــرشـنـاسـان شـنـیـدهـمــی کــرد بــرخــویـشــتــن نـاپــدیـد
کـه هـوش تـو بـر دسـت هـمـسـایه اییــکــی دزد و بــیــکــار و بــیــمــایــه ای
بـــــــرآیــــــد بـــــــه راه دراز انـــــــدرونتـــو زاری کـــنـــی او بـــریـــزدت خـــون
یـکــی نـامــه بــنـوشــت نـزدیـک شــاهکـه ایـن را کـجـا خـواسـتـسـتـم بــه راه
نـــبـــایـــســـت کـــردن ز زنـــدان رهـــاکـــه ایــن بـــتـــر از تـــخـــمـــه اژدهـــا
همی گـفـت شـاه این سـخـن بـا رهیرهــی را نــبـــد فــر شــاهــنــشــهــی
چــــوآیـــد بــــفــــرمـــای تــــا درزمـــانبـــبــرد بــخــنــجــر ســرش بــدگــمــان
نـبـشـت و نـهـاد از بـرش مـهـر خـویـشچو شد خشک همسایه را خواند پـیش
فـراوانـش بــسـتــود و بــخـشـیـد چــیـزبــســی بــرمــنــش آفــریـن کــرد نــیـز
بــدو گــفــت کــیـن نــامــه انــدر نــهـانبــــبــــرزود نـــزدیـــک شـــاه جــــهـــان
چـــوپـــاســـخ کـــنـــد زود نــزد مـــن آرنــگــر تـــا نــبـــاشــی بـــر شـــهــریــار
ازو بـــســـتـــد آن نــامــه مـــرد جـــوانزرفــتـــن پـــر انــدیــشــه بـــودش روان
هــمــی گــفـــت زنــدان و بـــنــدگـــرانکــشــیــدم بـــدم نــاچـــمــان و چـــران
رهـــانـــیـــد یــزدان ازان ســـخـــتـــیــمازان گــرم و تــیــمــار و بـــدبـــخــتــیــم
کـنـون بــاز گـردم ســوی طــیـســفــونبــجــوش آمــد انـدر تــنـم مـغــز وخــون
زمــانــی هــمــی بـــد بـــره بــر نــژنــدپــس از نــامــه شــاه بــگــشــاد بــنــد
چــوآن نــامــه پـــهــلــوان را بـــخــوانــدزکــار جــهـان در شــگــفــتــی بــمــانـد
کـه این مرد همسـایه جـانم بـخـواسـتهمی گـفـت کـین مهتـری را سـزاسـت
بــه خــون م کـنـون گـر شـتــاب آمـدشمــگــر یــاد زیــن بــد بـــخــواب آمــدش
بــبــیـنــد کــنــون رای خــون ریــخــتــنبــــیـــاســـایـــد از رنـــج و آویـــخـــتـــن
پـــرانـــدیـــشـــه دل زره بـــازگـــشـــتچــنـان بــد کــه بــا بــاد انـبــاز گـشــت
چـــو نـــزدیـــک آن نـــامـــور شـــد ز راهکـــســـی را نـــدیــد انـــدران بـــارگـــاه
نـشـسـتـه بـخـیـمـه درآیین گـشـسـبنـه کـهتـر نـه یاور نه شـمـشـیر واسـب
دلـــش پـــرز انـــدیــشـــه شـــهـــریـــارنــگــر تـــا چـــه پـــیــش آردش روزگـــار
چــو هـمــســایـه آمــد بــخــیـمـه درونبــدانـســت کـو دســت یـازد بــه خــون
بــشـمـشـیـرزد دسـت خــونـخــوار مـردجــهـانـجــوی چــنـدی بــرو لــابــه کــرد
بــدو گــفــت کــای مــرد گــم کــرده راهنه مـن خـواسـتـم رفـتـه جـانـت ز شـاه
چــنـیـن داد پــاسـخ کـه گـرخـواسـتــیچــه کــردم کــه بـــدکــردن آراســتـــی
بـــــزد گــــردن مــــهــــتــــر نــــامــــدارســـرآمـــد بــــدو بــــزم و هـــم کـــارزار
زخـــیــمـــه بـــیــاورد بـــیــرون ســـرشکـه آگـه نـبــد زان ســخــن لـشــکـرش
مــبـــادا کــه تـــنــهــا بـــود نــامــجــویبـــویــژه کــه دارد ســوی جـــنــگ روی
چــو از خــون آن کـشــتــه بــدنـام شـدهـمـی تــاخـت تــا پــیـش بــهـرام شـد
بـــدو گــفــت ایــنــک ســـردشــمــنــتکــجــا بــد ســگــالــیــده بــد بــرتــنــت
کـه بــا لـشـکـر آمـد هـمـی پــیـش تــونـــبـــد آگـــه از رای کـــم بـــیـــش تـــو
بــپـرسـیـد بــهـرام کـیـن مـرد کـیـسـتبـدین سـربـگیتـی کـه خـواهد گریسـت
بــدو گــفــت آیـیـن گــشــســب ســوارکــه آمــد بـــه جــنــگ از در شــهــریــار
بـــدو گــفــت بـــهــرام کــیــن پـــارســابــــدان رفـــتــــه بــــود از در پــــادشـــا
کـــه بـــا شـــاه مــا را دهــد آشـــتـــیبــخــواب انـدرون ســرش بــرداشــتــی
تـــو بـــاد افـــره یــابـــی اکــنــون زمــنکــه بـــر تــو بـــگــریــنــد زار انــجــمــن
بــــــفـــــرمـــــود داری زدن بــــــر درشنــظــاره بـــران لــشــکــر و کــشــورش
نــگـــون بـــخـــت را زنــده بـــردار کـــرددل مــــرد بـــــدکـــــار بـــــیــــدار کــــرد
ســواران کــه آیـیـن گـشــســب ســواربــــیــــاورده بــــود از در شــــهــــریــــار
چــوکــار ســپــهــبـــد بــفــرجــام شــدزلـشـکـر بــســی پــیـش بــهـرام شــد
بــســی نـیـز نـزدیـک خــســرو شــدنـدبــمــردانــگــی در جــهــان نــو شــدنــد
چــنـان شـد کـه از بــی شـبــانـی رمـهپــــراگــــنــــده گــــردد بــــه روز دمــــه
چـــوآگـــاهـــی آمـــد بـــر شـــهـــریـــارز آیـیـن گــشــســب آنــک بــد نــامــدار
ز تـــنـــگـــی دربــــار دادن بـــبـــســـتنـدیـدش کـسـی نـیـز بــامـی بــدسـت
بـــــرآمــــد ز آرام وز خـــــورد و خـــــوابهـــمـــی بـــود بــــا دیـــدگـــان پـــر آب
بــدربــر ســخــن رفـت چــنـدی ز شــاهکـــه پـــرده فـــروهــشـــت از بـــارگـــاه
یـکـی گـفـت بــهـرام شـد جــنـگـجــویبـــتـــخــت بـــزرگــی نــهــادســت روی
دگـــر گـــفـــت خــــســـرو ز آزار شـــاههــمــی ســوی ایــران گــذارد ســپـــاه
بــمــانـدنـد زان کــار گــردان شــگــفــتهـمـی هـرکــســی رای دیـگـر گـرفــت
چـو در طـیسـفون بـرشـد این گفـتـگویازان پــادشــاهـی بــشــد رنــگ وبــوی
ســربــنــدگــان پــرشــد از درد و کــیــنگـــزیــدنــد نــفـــریــنــش بـــر آفـــریــن
ســـپـــاه انــدکـــی بـــد بـــدرگـــاه بـــرجــهــان تــنــگ شــد بـــر دل شــاه بــر
بــبــنـد وی و گــســتــهـم شــد آگـهـیکـه تــیـره شــد آن فـر شــاهـنـشـهـی
هـمـه بــســتــگـان بــنـد بــرداشــتــنـدیــکــی را بـــران کــار بــگــمــاشــتــنــد
کـزان آگـهـی بــازجــویـد کـه چــیـسـتز جــنــگ آوران بــر در شــاه کــیـســت
ز کـــار زمـــانـــه چــــو آگـــه شــــدنـــدز فـرمـان بــگـشـتـنـد و بــی ره شـدنـد
شـکـسـتــنـد زنـدان و بــرشـد خــروشبـران سـان کـه هـامـون بـرآیـد بــجـوش
بــشـهـر انـدرون هـرک بــه دل شـکـریبــــمـــانـــدنـــد بــــیـــچـــاره زان داوری
هـمـی رفـت گـسـتـهم و بـنـدوی پـیشزره دار بـــا لــشــکــر و ســاز خــویــش
یـکــایـک ز دیـده بــشــســتــنــد شــرمســـواران بــــدرگـــاه رفـــتــــنـــد گـــرم
ز بــــازار پــــیـــش ســــپــــاه آمـــدنـــددلــــاور بـــــدرگــــاه شـــــاه آمــــدنــــد
کـه گـر گـشــت خــواهـیـد بــا مـایـکـیمـــجــــویـــیـــد آزرم شــــاه انـــدکــــی
کــه هـرمـز بــگـشــتــســت از رای وراهازیـن پــس مــر اورا مــخــوانــیــد شــاه
بــــبــــاد افـــره او بــــیـــازیـــد دســــتبـــرو بــر کــنــیــد آب ایــران کــبــســت
شــمــا را بـــویــم انــدریــن پـــیــشـــرونـــشــــانـــیـــم بــــرگـــاه اوشـــاه نـــو
وگــر هـیـچ پــســتــی کــنــیـد انــدریـنشـــمـــا را ســـپـــاریــم ایــران زمــیــن
یـکـی گـوشـه ای بـس کـنـیـم ازجـهـانبــیــک ســو خــرامــیـم بــاهــمــرهــان
بــگـفـتــار گـســتــهـم یـکـسـر ســپــاهگـــرفـــتــــنـــد نـــفـــریـــن بآرام شـــاه
کــه هــرگــز مــبـــادا چــنــیــن تــاجــورکــجــا دســت یــازد بـــه خــون پـــســر
بـه گـفـتـار چـون شـوخ شـد لـشـکـرشهــم آنــگـــه زدنـــد آتـــش انـــدر درش
شــدنــد انــدرایــوان شــاهــنــشــهــیبـــه نــزدیــک آن تـــخـــت بـــافـــرهــی
چـــوتـــاج از ســرشــاه بـــرداشــتـــنــدز تــخــتــش نـگـونـســار بــرگـاشــتــنـد
نــهـادنــد پــس داغ بــر چــشــم شــاهشـد آنـگـاه آن شـمـع رخــشـان سـیـاه
ورا هـمــچــنــان زنــده بــگــذاشــتــنــدزگــنــج آنــچ بـــد پـــاک بـــرداشــتــنــد
چـــنــیــنــســت کــردار چـــرخ بـــلــنــددل انــدر ســرای ســپــنــجــی مــبــنـد
گــهــی گــنــج بـــیــنــیــم ازوگــاه رنــجبـــرایــد بـــمــا بـــر ســرای ســـپـــنــج
اگــر صـــد بـــود ســـال اگــر صــدهــزارگـذشـت آن ســخــن کآیـد انـدر شـمـار
کــســـی کــو خـــریــدار نــیــکــوشـــودنــگــویــد ســخــن تــا بــدی نــشــنــود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »