|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

داستان درنهادن شطرنج

چـنـیـن گـفـت مـوبــد کـه یـک روز شـاهبــه دیـبــای رومـی بــیـاراسـت گـاهبــیــاویــخــت تــاج از بـــر تــخــت عــاجهـمـه جـای عـاج و همـه جـای تـاج...
چـنـیـن گـفـت مـوبــد کـه یـک روز شـاهبــه دیـبــای رومـی بــیـاراسـت گـاه
بــیــاویــخــت تــاج از بـــر تــخــت عــاجهـمـه جـای عـاج و همـه جـای تـاج
هــمــه کـــاخ پـــر مــوبـــد و مـــرزبـــانز بــلــخ و ز بـــامــیــن و ز کــرزبـــان
چــنــیـن آگــهـی یـافــت شــاه جــهـانز گـــفـــتـــار بـــیــدار کـــارآگـــهــان
کـــه آمــد فـــرســـتـــاده شـــاه هــنــدابــا پــیـل و چــتــر و سـواران سـنـد
شــــتــــروار بــــارســــت بــــا او هـــزارهــمــی راه جــویــد بــر شــهــریــار
هـمـانـگـه چــو بــشــنـیـد بــیـدار شــاهپــذیـره فـرســتــاد چــنـدی ســپــاه
چــــو آمـــد بــــر شــــهـــریـــار بــــزرگفــرســـتـــاده نــامــدار و ســـتـــرگ
بـــرســم بـــزرگــان نــیــایــش گــرفــتجـهـان آفـریـن را سـتــایـش گـرفـت
گــهــرکــرد بــســیــار پــیـشــش نــثــاریـکـی چـتـر و ده پــیـل بــا گـوشـوار
بـــیــاراســتـــه چــتـــر هــنــدی بـــه زربــدو بــافــتــه چــنــد گــونــه گــهـر
ســــر بــــار بــــگـــشـــاد در بــــارگـــاهبــیـاورد یـک ســر هـمــه نـزد شــاه
فـــراوان بـــبــــار انـــدرون ســـیـــم و زرچـه از مشک و عنبـر چـه از عود تـر
ز یــاقـــوت والـــمــاس وز تـــیــغ هــنــدهـمـه تـیـغ هـنـدی سـراسـر پــرنـد
ز چـــیــزی کــه خــیــزد ز قــنــوج و رایزده دسـت و پــای آوریـده بــه جـای
بــبــردنـد یـک سـر هـمـه پـیـش تـخـتنـگـه کـرد سـالـار خـورشـیـد بــخـت
ز چـــیــزی کـــه بـــرد انــدران رای رنــجفـرسـتـاد کسـری سـراسـر بـه گنج
بـــیــاورد پـــس نــامـــه ای بـــر پـــرنــدنـبـشـتـه بـنـوشـین روان رای هـنـد
یـکـی تــخــت شـطـرنـج کـرده بــه رنـجتـهـی کـرده از رنـج شـطـرنـج گـنـج
بــــیـــاورد پــــیـــغـــام هـــنـــدی ز رایکه تـا چرخ بـاشد تـو بـادی بـه جای
کــســی کـو بــدانـش بــرد رنـج بــیـشبـفـرمـای تـا تـخـت شـطـرنـج پـیش
نـــهــنـــد و ز هـــر گـــونـــه رای آورنـــدکـه ایـن نـغـز بــازی بـه جـای آورنـد
بـــدانــنــد هــرمـــهــره ای را بـــه نـــامکــه گــویـنــد پــس خــانـه او کــدام
پـــیــاده بـــدانــنــد و پـــیــل و ســپـــاهرخ واســب و رفـتــار فـرزیـن و شـاه
گــرایــن نــغــز بـــازی بــه جــای آورنــددریــن کـــار پـــاکـــیـــزه رای آورنـــد
هـمـان بــاژ و ســاوی کـه فـرمـودشــاهبــه خـوبـی فـرسـتـم بــران بــارگـاه
وگــــــر نـــــامـــــداران ایـــــران گـــــروهازیـن دانـش آیـنـد یـک سـر سـتــوه
چــــو بــــا دانـــش مـــا نـــدارنـــد تــــاونـخـواهنـد زین بـوم و بـر بـاژ و سـاو
هــمــان بـــاژ بـــایــد پـــذیــرفــت نــیــزکــه دانـش بــه از نـامــبــردار چــیـز
دل و گــوش کــســری بــگــویــنــده دادســخــنـهـا بــرو کــرد گــویـنـده یـاد
نــهــادنــد شـــطــرنــج نــزدیــک شـــاهبــه مـهـره درون کـرد چــنـدی نـگـاه
ز تــخــتــش یـکــی مـهـره از عــاج بــودپــر از رنـگ پــیـکــر دگـر ســاج بــود
بـــپـــرســیــد ازو شــاه پــیــروزبـــخــتازان پـیـکـر ومـهـره ومـشـک وتـخـت
چــنـیـن داد پــاســخ کــه ای شــهـریـارهـــمـــه رســــم و راه از در کـــارزار
بــبــیـنــی چــویــابــی بــه بــازیـش راهرخ و پــــیـــل و آرایـــش رزمـــگــــاه
بــدو گــفــت یـک هـفــتــه مــا را زمــانبــبــازیـم هـشـتـم بــه روشـن روان
یــکــی خــرم ایــوان بـــپـــرداخـــتـــنــدفـرســتــاده را پــایـگـه ســاخــتــنـد
رد ومـــــوبـــــدان نــــمـــــایــــنــــده راهبـرفـتـنـد یـک سـر بـه نـزدیـک شـاه
نـهـادنـد پــس تــخـت شـطـرنـج پــیـشنـگــه کــرد هـریـک ز انــدازه بــیـش
بــجـسـتـنـد و هـر گـونـه ای سـاخـتـنـدز هـر دسـت یـکـبــارش انـداخـتــنـد
یـکـی گـفـت وپـرسـیـد و دیـگـر شـنـیـدنـــیـــاورد کـــس راه بـــازی پـــدیــد
بـــرفــتــنــد یــکــســر پــرآژنــگ چــهــربـــیــامــد بـــرشــاه بـــوزرجــمــهــر
ورا زان ســـخـــن نــیــک نـــاکـــام دیــدبـــه آغـــاز آن رنـــج فـــرجـــام دیــد
بـه کـسـری چـنین گـفـت کـای پـادشـاجــهــانــدار و بـــیــدار و فــرمــانــروا
مــن ایــن نــغــز بـــازی بـــه جــای آورمخـــرد را بـــدیــن رهــنـــمـــای آورم
بـدو گفـت شـاه این سـخـن کـارتـسـتکـه روشـن روان بــادی وتـنـدرسـت
کــنــون رای قــنــوج گــویــد کــه شـــاهنــدارد یــکـــی مــرد جـــویــنــده راه
شـکـســت بــزرگ اســت بــر مـوبــدانبـه در گـاه و بــر گـاه و بــر بــخـردان
بـــیــاورد شـــطـــرنــج بـــوزرجـــمـــهــرپـراندیشه بـنشست و بـگشاد چهر
همی جست بازی چپ و دست راستهمی راند تـا جـای هریک کجـاست
بـه یک روز و یک شب چـو بـازیش یافتاز ایوان سـوی شـاه ایران شـتـافـت
بــدو گـفــت کــای شــاه پــیـروزبــخــتنگه کردم این مهره و مشک و تخت
بــه خـوبـی هـمـه بــازی آمـد بـه جـایبـه بــخـت بــلـنـد جـهـان کـدخـدای
فــرســـتـــاده شـــاه را پـــیــش خـــواهکــســی را کــه دارنـد مــا را نـگــاه
شـهـنـشـاه بــایـد کـه بــیـنـد نـخـسـتیکـی رزمـگـاهـسـت گـویی درسـت
ز گــفــتـــار او شـــاد شـــد شــهــریــارورا نـیـک پــی خــوانـد و بــه روزگـار
بــــفــــرمــــود تــــا مــــوبـــــدان و ردانبـــرفــتـــنــد بـــا نــامــور بـــخــردان
فـــرســـتـــاده رای را پـــیــش خـــوانــدبـران نـامـور پـیـشـگـاهـش نـشـانـد
بـــدو گــفــت گــویــنــده بــوزرجــمــهــرکـه ای مـوبــد رای خـورشـیـد چـهـر
ازیـن مــهـرهــا رای بــا تــوچــه گــفــتکـه هـمـواره بــا تـوخـرد بــاد جـفـت
چــنـیـن داد پــاسـخ کـه فـرخــنـده رایچـو از پـیـش او مـن بـرفـتـم ز جـای
مـرا گـفــت کــیـن مـهـره ســاج و عــاجبــبــر پــیـش تــخــت خــداونـد تــاج
بـــگــویــش کـــه بـــا مــوبـــد و رای زنبـنه پـیش و بـنشـان یکـی انـجـمـن
گــر ایــن نــغــز بــازی بــه جــای آورنــدپـــســـنـــدیــده و دلـــربـــای آورنــد
هــمــیــن بــدره و بــرده و بـــاژ و ســاوفــرســتــیـم چــنــدانـک داریـم تــاو
و گـر شــاه و فـرزانـگـان ایـن بــه جــاینـــیـــارنـــد روشــــن نـــدارنـــد رای
وگــر شــاه وفــرزانــگــان ایــن بـــجــاینـــیـــارنـــد روشــــن نـــدارنـــد رای
نـبــایـد کــه خــواهـد ز مــا بــاژ و گــنـجدریــغ آیــدش جـــان دانــا بـــه رنــج
چـــو بـــیــنـــد دل و رای بـــاریـــک مـــافـزونـتــر فــرســتــد بــه نـزدیـک مـا
بـــرتـــخـــت آن شـــاه بـــیــداربـــخـــتبــیـاورد و بــنـهـاد شـطـرنـج وتـخـت
چــنــیــن گــفــت بـــا مــوبـــدان و ردانکــه ای نــامــور پــاک دل بــخــردان
هـــمـــه گـــوش داریــد گـــفـــتـــار اویهــم آن را هــشــیــار ســـالــار اوی
بـــیــاراســـت دانـــا یــکـــی رزمـــگـــاهبـه قلب اندرون ساخـتـه جـای شاه
چـپ و راسـت صـف بــرکـشـیـده سـوارپــیـاده بــه پــیـش انـدرون نـیـزه دار
هــشــیــوار دســتــور در پــیــش شــاهبــه رزم انــدرونــش نــمــایـنــده راه
مـبــارز کــه اســب افــگـنـد بــر دو رویبـه دست چپـش پـیل پـرخاشجـوی
وزو بــرتــر اســبــان جــنـگـی بــه پــایبــدان تــاکــه آیــد بــه بـــالــای رای
چــو بــوزرجــمــهـر آن ســپــه را بــرانـدهمـه انـجـمـن درشـگـفـتـی بـمـاند
غـمـی شـد فـرسـتــاده هـنـد سـخــتبـمـانـد انـدر آن کـار هـشـیـار بـخـت
شــگــفــت انــدرو مــرد جــادو بــمــانـددلـش را بـه انـدیـشـه انـدر نـشـانـد
کـه ایـن تــخـت شـطـرنـج هـرگـز نـدیـدنــه از کــاردانــان هـنــدی شــنــیـد
چــــگـــونـــه فــــراز آمـــدش رای ایـــنبـه گـیتـی نگـیرد کـسـی جـای این
چـنـان گـشـت کـسـری ز بــوزرجــمـهـرکـه گـفـتـی بـدوبـخـت بـنمـود چـهر
یـکــی جــام فــرمــود پــس شــهــریــارکــه کــردنــد پـــرگــوهــر شــاهــوار
یـکــی بــدره دیـنـار واســبــی بــه زیـنبــدو داد و کــردش بــســی آفــریـن
بـــشـــد مــرد دانــا بـــه آرام خـــویــشیـکـی تـخـت و پـرگـار بـنـهـاد پـیـش
بــه شــطــرنــج و انــدیـشــه هـنــدواننــگـــه کـــرد و بـــفـــزود رنـــج روان
خــــرد بــــادل روشــــن انـــبــــاز کــــردبـه انـدیـشـه بــنـهـاد بــرتـخـت نـرد
دومـــهــره بـــفـــرمـــود کـــردن ز عـــاجهـمـه پــیـکـر عـاج هـمـرنـگ ســاج
یـکـی رزمـگـه ســاخــت شــطــرنـج واردو رویــــه بــــرآراســــتــــه کــــارزار
دولـشـکـر بـبـخـشـیـد بـر هـشـت بـهـرهـمـه رزمـجــویـان گــیـرنـده شــهـر
زمـیـن وار لـشــکــر گــهـی چــارســویدوشــاه گــرانـمــایـه و نـیـک خــوی
کــم و بــیــش دارنــد هــر دو بـــه هــمیـکــی از دگــر بــرنــگــیــرد ســتــم
بــه فـرمـان ایـشــان ســپــاه از دو رویبــه تـنـدی بــیـاراسـتـه جـنـگـجـوی
یــکــی را چــوتــنــهــا بــگــیــرد دو تــنز لـشـکـر بـرین یـک تـن آیـد شـکـن
بــه هـرجـای پـیـش وپـس انـدر سـپــاهگــرازان دو شـــاه انــدران رزمــگـــاه
هـمـی ایـن بــران آن بـریـن بـرگـذشـتگـهـی رزم کـوه و گـهی رزم دشـت
بــریـن گـونـه تــا بــر کـه بــودی شـکـنشـدندی دو شـاه و سـپـاه انجـمـن
بـدین سـان کـه گـفـتـم بـیـاراسـت نـردبــرشـاه شـد یـک بــه یـک یـاد کـرد
وزان رفـــتـــن شـــاه بــــرتــــرمـــنـــشهمـانش سـتـایش همـان سـرزنش
ز نــیـروی و فــرمــان و جــنــگ ســپــاهبـگـسـتـرد و بـنـمـود یـک یـک شـاه
دل شـــاه ایـــران ازو خــــیـــره مـــانـــدخــرد را بــانــدیـشــه انـدر نـشــانـد
هـمـی گـفــت کــای مـرد روشــن روانجــــوان بــــادی و روزگـــارت جـــوان
بــــفــــرمـــود تــــا ســــاروان دو هـــزاربـــیــارد شـــتـــر تـــا در شــهــریــار
ز بـــاری کــه خـــیــزد ز روم و ز چـــیــنز هـیـتــال و مـکــران و ایـران زمـیـن
ز گــنــج شـــهــنــشـــاه کـــردنــد بـــاربـــشـــد کـــاروان از در شـــهـــریــار
چــوشــد بــارهــای شــتــر ســاخــتــهدل شـــاه زان کـــار پــــرداخــــتــــه
فـــرســـتـــاده رای را پـــیــش خـــوانــدز دانـش فــراوان ســخــنـهـا بــرانــد
یـکــی نــامــه بــنــوشــت نــزدیـک اویپـر از دانـش و رامـش و رنـگ و بـوی
ســــر نـــامـــه کـــرد آفـــریـــن بــــزرگبــه یـزدان پــنـاهـش ز دیـو سـتـرگ
دگــر گــفــت کــای نـامــور شــاه هـنـدز دریــای قــنــوج تــا پــیـش ســنــد
رســــیـــدایـــن فـــرســــتــــاده رای زنابــا چـتـر و پــیـلـان بــدیـن انـجـمـن
هـمـان تــخـت شـطـرنـج و پــیـغـام رایشـنـیـدیم و پـیـغـامـش امـد بـجـای
ز دانــای هــنــدی زمــان خــواســتــیـمبــه دانــش روان را بــیــاراســتــیــم
بــــســـی رای زد مـــوبــــد پــــاک رایپـــژوهــیــد وآورد بـــازی بـــه جــای
کــنــون آمــد ایـن مــوبــد هـوشــمــنــدبـــه قـــنــوج نــزدیــک رای بـــلــنــد
شـــــتـــــروار بـــــار گـــــران دو هـــــزارپــســنــدیــده بــار از در شــهــریــار
نــهــادیــم بـــرجـــای شـــطــرنــج نــردکــنـون تــا بــه بــازی کــه آرد نـبــرد
بــــرهـــمـــن فـــر وان بــــود پـــاک رایکه این بـازی آرد بـه دانش بـه جـای
ز چــیـزی کـه دیـد ایـن فـرسـتــاده رنـجفـرسـتـد همـه رای هندی بـه گـنـج
ورای دون کـــجـــا رای بـــا راهــنــمــایبــکـوشـنـد بــازی نـیـایـد بــه جــای
شــتــروار بــایـد کــه هـم زیـن شــمــاربــه پــیـمــان کــنـد رای قــنـوج بــار
کــــنـــد بــــار هـــمـــراه بــــا بــــار مـــاچــنـیـنــســت پــیـمــان و بــازار مــا
چـوخـورشید رخـشـنده شـد بـر سـپـهربـــرفــت از در شــاه بـــوزرجــمــهــر
چـــو آمـــد ز ایـــران بـــه نـــزدیــک رایبــرهـمـن بــشــادی و را رهـنـمــای
ابــــا بــــار بـــا نـــامـــه وتـــخـــت نـــرددلــش پـــر ز بـــازار نــنــگ ونــبـــرد
چــو آمــد بـــه نــزدیــکــی تــخــت اویبـدید آن سـر و افـسـر و بـخـت اوی
فــراوانــش بـــســتـــود بـــر پـــهــلــویبـــدو داد پـــس نــامــه خـــســروی
ز شـــــطـــــرنـــــج وز راه وز رنــــج رایبـگـفـت آنـچـه آمـد یکـایک بـه جـای
پــیــام شــهــنــشــاه بـــا او بـــگــفــترخ رای هـنـدی چـوگـل بـرشـگـفـت
بــگــفــت آن کــجــا دیـد پــایـنــده مــردچــنـان هـم ســراســر بــیـاورد نـرد
ز بـــــازی و از مــــهــــره و رای شـــــاهوزان مـــوبــــدان نـــمـــایـــنـــده راه
بــه نــامــه دورن آنـچــه کــردســت یـادبـــخــوانــد بــدانــد نــپــیــچــد ز داد
ز گــــفــــتـــــار اوشــــد رخ شـــــاه زردچـو بـشـنید گـفـتـار شـطـرنـج و نرد
بـــیــامــد یــکـــی نــامــور کـــدخـــدایفـرسـتــاده را داد شـایـسـتـه جـای
یــکــی خـــرم ایــوان بـــیــاراســـتـــنــدمی و رود و رامشـگـران خـواسـتـند
زمـان خـواسـت پــس نـامـور هـفـت روزبــرفــت آنــک بــودنــد دانــش فــروز
بــه کـشـور ز پــیـران شـایـســتــه مـردیـکـی انـجــمـن کــرد و بــنـهـاد نـرد
بـه یـک هـفـتـه آنـکـس کـه بـد تـیـزویـرازان نــــامــــداران بــــرنـــا و پــــیـــر
هــمــی بـــازجـــســتـــنــد بـــازی نــردبـه رشـک و بـرای وبـه ننـگ و نـبـرد
بـهـشـتـم چـنـیـن گـفـت مـوبـد بـه رایکـه این را نـدانـد کـسـی سـر زپـای
مــــگــــر بــــا روان یــــار گــــردد خــــردکـــزیــن مــهــره بـــازی بـــرون آورد
بـــیــامـــد نـــهــم روز بـــوزرجـــمـــهـــرپــــر از آرزو دل پــــرآژنـــگ چــــهـــر
کــه کــســری نــفــرمــود مــا را درنــگنــبــایـد کــه گــردد دل شــاه تــنـگ
بـــــشـــــد مــــوبـــــدان را ازان دل دژمروان پـــر زغـــم ابـــروان پـــر زخـــم
بـــزرگــان دانــا بــه یــک ســو شــدنــدبـه نـادانی خـویش خـسـتـو شـدنـد
چــو آن دیـد بــنـشـســت بــوزرجــمـهـرهـمـه مـوبــدان بــرگـشـادنـد چــهـر
بــگـسـتــرد پــیـش انـدرون تــخــت نـردهـمــه گــردش مــهــرهــا یـاد کــرد
ســپــهـدار بــنــمــود و جــنــگ ســپــاههــم آرایــش رزم و فـــرمــان شـــاه
ازو خـــــیــــره شـــــد رای بـــــا رای زنز کـشـور بــســی نـامـدار انـجــمـن
هــمــه مــهــتــران آفــریــن خــوانــدنــدورا مــوبـــد پـــاک دیــن خــوانــدنــد
ز هــر دانــشــی زو بـــپـــرســـیــد رایهـمـه پـاسـخ آمـد یکـایک بـه جـای
خـــروشـــی بــــرآمـــد ز دانـــنـــدگـــانز دانــش پــژوهـان وخــوانــنــدگــان
کــه ایـنـت ســخــنـگــوی دانـنـده مــردنـه از بــهـر شــطــرنـج و بــازی نـرد
بــــیـــاورد زان پـــس شـــتـــر دو هـــزارهــمــه گــنــج قــنــوح کــردنــد بــار
ز عــــود و ز عــــنـــبــــر ز کـــافـــور و زرهـمــه جــامـه وجــام پــیـکــر گــهـر
ابـــا بـــاژ یــکــســـالــه از پـــیــشــگــاهفـرسـتـاد یـک سـر بــه درگـاه شـاه
یـکـی افـسـری خــواسـت از گـنـج رایهـمـان جـامـه زر ز سـر تـا بــه پـای
بـــدو داد وچـــنــد آفـــریــن کـــرد نــیــزبـیـارانـش بــخـشـیـد بـسـیـار چـیـز
شـــتـــر دو ازار آنـــک از پـــیـــش بــــردابــا بــاژ و هــدیـه مــر او را ســپــرد
یـکـی کـاروان بــد کـه کـس پــیـش ازاننـرانـد و نـبــد خـواسـتـه بـیـش ازان
بـــیـــامـــد ز قـــنـــوج بـــوزرجـــمـــهـــربــرافـراخـتـه سـر بــگـردان سـپــهـر
دلـــی شـــاد بـــا نــامــه شـــاه هــنــدنبـشـتـه بـه هندی خـطـی بـر پـرند
کـــه رای و بـــزرگــان گــوایــی دهــنــدنــه از بــیـم کــزنـیـک رایـی دهـنــد
کـه چـون شـاه نوشـین روان کـس ندیدنـه از مـوبــد ســالـخــورده شــنـیـد
نـه کـس دانـشــی تــر ز دســتــور اویز دانـش سـپــهـرسـت گـنـجـور اوی
فـرسـتـاده شـد بــاژ یـک سـالـه پـیـشاگـر بــیـش بــایـد فـرسـتـیـم بـیـش
ز بــاژی کــه پــیــمــان نــهــادیــم نــیــزفـرسـتـاده شـد هـرچ بـایسـت چـیز
چـــو آگــاهــی آمــد ز دانــا بـــه شـــاهکـه بــا کـام و بــا خـوبــی آمـد ز راه
ازان آگـــهــی شـــاد شـــد شـــهــریــاربـــفــرمــود تـــاهــرک بـــد نــامــدار
ز شــهـر و ز لـشــکـر خــبــیـره شــدنـدهــمــه نــامــداران پــذیـره شــدنــد
بــه شــهـر انـدر آمــد چــنـان ارجــمـنـدبـــه پــیــروزی شــهــریــار بـــلــنــد
بــه ایـوان چــو آمـد بــه نـزدیـک تــخــتبــرو شـهـریـار آفـریـن کـرد سـخــت
بـــبــر در گــرفــتــش جــهــانــدار شــاهبـــپـــرســیــدش از رای وز رنــج راه
بــگــفــت آنـک جــا رفــت بــوزرجــمـهـرازان بــخــت بــیـدار و مـهـر سـپــهـر
پـــس آن نـــامـــه رای پـــیــروزبـــخـــتبــیـاورد و بــنـهـاد در پــیـش تــخـت
بــــفــــرمـــود تــــا یـــزدگــــرد دبــــیـــربـــیــامــد بـــر شــاه دانــش پــذیــر
چــو آن نــامــه رای هــنــدی بــخــوانــدیکـی انـجـمـن درشـگـفـتـی بـمـاند
هــم از دانـــش و رای بـــوزرجـــمـــهـــرازان بـخـت سـالـار خـورشـیـد چـهـر
چـنین گفـت کسـری که یزدان سـپـاسکه هستـم خـردمند و نیکی شناس
مــهــان تــاج وتــخــت مــرا بــنــده انــددل وجـان بــه مـهـر مـن آگـنـده انـد
شــگــفــتــی تــر از کــار بــوزرجــمــهـرکـه دانـش بـدو داد چـنـدین سـپـهـر
ســپــاس از خــداونـد خــورشــیـد ومـاهکــزویـســت پــیـروزی و دســتــگـاه
بــریـن داسـتــان بــرسـخـن سـاخــتــمبـه طـلـخـنـد و شـطـرنـج پـرداخـتـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »