|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

پادشاهی بلاش پیروز چهار سال بود

چـو بـنشست بـا سوگ ماهی بـلاشسـرش پــر ز گـرد و رخـش پــرخــراشســـپـــاه آمـــد و مـــوبـــد مـــوبـــدانهـر آنـکــس کـه بــود از رد و بــخــردانفــر...
چـو بـنشست بـا سوگ ماهی بـلاشسـرش پــر ز گـرد و رخـش پــرخــراش
ســـپـــاه آمـــد و مـــوبـــد مـــوبـــدانهـر آنـکــس کـه بــود از رد و بــخــردان
فــراوان بـــگــفــتـــنــد بـــا او ز پـــنــدســخــنـهـا کــه بــودی ورا ســودمــنـد
بــران تـخـت شـاهـیـش بــنـشـانـدنـدبــســی زر و گــوهـر بــرافــشــانــدنـد
چـو بـنشـسـت بـر گاه گفـت ای ردانبــــجــــویـــیـــد رای و دل بــــخــــردان
شــمــا را بــزرگــیـســت نـزدیـک مـنچــو روشــن شــود رای تـــاریــک مــن
بـه گـیتـی هر آنکـس کـه نیکـی کـنـدبــکــوشــد کــه تــا رای مـا نـشــکــنـد
هر آنـکـس کـجـا بـاشـد او بـدسـگـالکـه خـواهـد هـمـی کـار خـود را همـال
نـخـسـتـیـن بـه پـنـدش تـوانـگـر کـنـمچــو نـپــذیـرد از خــونـش افـسـر کـنـم
هرآنگـه کـه زین لـشـکـر دین پـرسـتبـــنــالــد بـــر مــا یــکــی زیــردســـت
دل مـــرد بـــیــدادگـــر بـــشـــکـــنـــمهـمـه بـیـخ و شـاخـش ز بـن بــرکـنـم
مــبـــاشــیــد گــســتــاخ بــا پــادشــابـــویــژه کــســـی کــو بـــود پـــارســـا
کـه او گـاه زهـرسـت و گـه پــای زهـرمـــجـــویــیــد از زهــر تـــریــاک بـــهــر
ز گـیتـی تـو خـوشـنـودی شـاه جـویمـشـو پـیـش تـخـتـش مـگـر تـازه روی
چــو خـشـم آورد شـاه پــوزش گـزیـنهـمـی خــوان بــه بــیـداد و دادآفــریـن
هـرآنـگـه کــه گـویـی کـه دانـا شــدمبــه هــر دانــشــی بـــر تــوانــا شــدم
چــنـان دان کــه نـادان تــری آن زمـانمـشـو بــر تــن خـویـش بــر بــدگـمـان
وگـــر کــــار بــــنـــدیـــد پــــنـــد مـــراســـخـــن گــفــتـــن ســودمــنــد مــرا
ز شــاهــان دانــنــده یــابـــیــد گــنــجکــســی را ز دانـش نــدیـدم بــه رنــج
بـــرو مــهــتـــران آفــریــن خــوانــدنــدز دانــــایــــی او فـــــرو مـــــانــــدنــــد
بـــرفــتـــنــد خــشــنــود ز ایــوان اویبــه یــزدان ســپــرده تــن و جــان اوی
بـدآنـگـه کـه پـیروز شـد سـوی جـنـگیکـی پـهلوان جـسـت بـا رای و سـنگ
کـه بــاشـد نـگـهـبــان تــخـت و کـلـاهبـــلــاش جـــوان را بـــود نــیــکــخـــواه
بــدان کـار شـایـسـتــه بــد سـوفـزاییــکـــی نــامـــور بـــود پـــاکـــیــزه رای
جــهــانــدیـده از شــهـر شــیـراز بــودســـپـــهــبـــددل و گــردن افـــراز بـــود
هـم او مــرزبــان بــد بــزابــلــســتــانبــبــسـت و بــغـزنـیـن و کـابــلـسـتـان
چــو آگـاهـی آمـد ســوی ســوفــزایز پــیــروز بــی رای و بــی رهــنــمــای
ز مـژگـان سـرشـکـش بـرخ بـرچـکـیـدهــمــه جـــامــه پـــهــلـــوی بـــردریــد
ز ســر بـــرگــرفــتــنــد گــردان کــلــاهبـه مـاتـم نـشـسـتـنـد بـا سـوگ شـاه
هـمـی گــفــت بــر کــیـنـه شــهـریـاربــلـاش جــوان چــون بــود خــواسـتــار
بــدانـســت کـان کـار بــی سـود شـدســر تـــاج شــاهــی پـــر از دود شــد
ســـپـــاه پـــراگـــنـــده را گـــرد کـــردبــزد کـوس وز دشـت بــرخـاسـت گـرد
فـــراز آمــدش تـــیــغـــزن صـــد هــزارهــمـــه جـــنـــگـــجـــوی از در کـــارزار
درم داد و آن لـــشـــکـــر آبــــاد کـــرددل مـــردم کـــیـــنـــه ور شــــاد کـــرد
فـرسـتـاده ای خـوانـد شـیـریـن زبــانخـــردمــنــد و بـــیــدار و روشـــن روان
یـکـی نـامـه بــنـوشــت پــر داغ و درددو دیـــده پــــر از آب و رخــــســــار زرد
بـــه نـــامـــه درون پـــنــدهــا یــاد دادز جــمـشـیـد و کـیـخــســرو کـیـقـبــاد
وزان پـــس فــرســتــاد نــزد بـــلــاشکـه شـاها تـو از مرگ غـمگـین مـبـاش
که این مرگ هر کس نخـواهد چـشیدشــکــیــبـــایــی و نــام بـــایــد گــزیــد
ز بـــــاد آمــــده بـــــاز گــــردد بـــــدمیـکــی داد خــوانـدش و دیـگـر ســتــم
کـنـون مـن بــه دســتــوری شــهـریـاربــســیـجــم بــریـن گــونــه بــر کــارزار
کــزیـن کــیـنــه و خــون پــیـروز شــاهبـــنـــالـــد ز چـــرخ روان هـــور و مـــاه
فـرسـتــاده زیـن روی بــرداشـت پــایوزان ســوی گـریـان بــشـد بــاز جــای
بــیــاراســت لــشــکــر چــو پــر تــذروبـــیــامــد ز زاولــســتــان ســوی مــرو
یــکـــی مـــرد بـــگـــزیـــد بـــیـــداردلکــه آهــســتــه دارد بـــه گــفــتــار دل
نــویـســنــده نــامــه را گــفــت خــیـزکــه آمــد ســر خــامـه را رســتــخــیـز
یـکـی نـامـه بــنـویـس زی خـوشـنـوازکـــه ای بـــی خـــرد روبـــه دیــوســـاز
گــنــهــکــار کــردی بــه یـزدان تــنــتشــود مــویـه گــر بــر تــو پــیـراهـنــت
بــه شــاه آنـک تــو کـردی ای بــیـوفـابـــبـــیــنــی کــنــون زور تـــیــغ جــفــا
بـه کـشـتـی شـهنشـاه را بـی گـنـاهنــبـــیــره جـــهــانــدار بـــهــرام شـــاه
یـکـی کـیـن نـو سـاخـتــی در جــهـانکــه آن کــیـنــه هـرگــز نــگــردد نـهـان
چـرا پـیـش او چـون یـکـی چـابــلـوسنـرفـتــی چــو بــرخــاسـت آوای کـوس
نــیــای تــو زیـن خــانــدان زنــده بــودپــدر پــیــش بـــهــرام پـــایــنــده بـــود
مـن ایـنـک بـه مـرو آمـدم کـینـه خـواهنـمــانــد بــه هـیـتــالــیـان تــاج و گــاه
اسـیران و آن خـواسـتـه هـرچ هسـتکــه از رزمـگــاه آمـدســتــت بــدســت
هـمـه بـازخـواهم بـه شـمـشـیر کـینبـــخ مــرو آورم خـــاک تـــوران زمــیــن
نــمــانــم جـــهــان را بـــفـــرزنــد تـــونــه بــر دوده و خــویـش و پــیـونــد تــو
بـــفـــرمـــان یـــزدان بـــبـــرم ســـرتز خــون هـمـچــو دریـا کـنـم کـشــورت
نـه کـیـن بـاشـد این چـنـد گـویـم درازکــه از کــیــن پــیــروز بــا خــوشــنــواز
شــود زیــر خـــاک پـــی مــن تـــبـــاهبــــه یـــزدان روانـــش بــــود دادخـــواه
فــرســـتـــاده بـــا نــامــه ســوفــزایبـــیــامــد چـــو شــیــر دلــاور ز جـــای
چــو آشــفــتــه آمــد بــر خــوشــنـوازبــشـد پـیـش تـخـت و بــبــردش نـمـاز
بـــدو داد پـــس نـــامـــه ســـوفـــزایهـمـی بـود یک چـنـد پـیـشـش بـپـای
نــویــســنــده نــامــه را داد و گــفــتکـه پـنهان بـگـوی آنچ نرمسـت و زفـت
بــه مـهـتــر چـنـیـن گـفـت مـرد دبــیـرکـه این نامه پـر گـرز و تـیغـسـت و تـیر
شـکـسـتـه شـد آن مرد جـنگ آزمـایازان پـــر ســـخـــن نــامــه ســـوفـــزار
هـم انـدر زمـان زود پــاسـخ نـبــشـتسـخـن هرچ بـود انـدرو خـوب و زشـت
نـخـسـتـین چـنـین گـفـت کـز کـردگـاربــــتــــرســــیـــم وز گـــردش روزگــــار
که هر کس که بـودست یزدان پرستنـیـاورد در عـهـد شــاهـان شـکـســت
فــرســتــادمــش نــامــه پـــنــدمــنــددگـــر عـــهــد آن شـــهــریــار بـــلــنــد
بــرو خــوار بــود آنـچ گـفـتــم سـخــنهـــم انـــدیـــشــــه روزگـــار کــــهـــن
چو او کینه ور گشت و من چاره جـویســپــه را چــو روی انـدر آمـد بــه روی
بــه پــیـروز بــر اخــتــر آشـفـتــه شـدنـه بــرکـام مـن شـاه تـو کـشـتـه شـد
چـو بـشـکـسـت پـیمـان شـاهـان دادنــبـــود از جـــوانــیــش یــک روز شــاد
نــیــامــد پـــســنــد جــهــان آفــریــنتـو گـویـی کـه بــگـرفـت پـایـش زمـیـن
هـر آنـکـس کـه عـهـد نـیـا بــشــکـنـدســر راســـتـــی را بـــپـــای افــگــنــد
چــو پــیـروز بــاشـد بــه دشـت نـبــردشــکـســتــه بــکـنـده درون پــر ز گـرد
گــر آیـی تــو ایـدر هـم آراســتــســتنه جـنگ و نه جـنگ آوران کاسـتـسـت
فــرســتــاده بــا نـامـه تــازان ز جــایبــه یـک هـفـتـه آمـد سـوی سـوفـزای
چــو بــرخــوانـد آن نـامـه را پــهـلــوانبــه دشــنــام بــگــشــاد گــویــا زبــان
ز مـــیـــدان خــــروشــــیـــدن گـــاودمشـــنــیــدنـــد و آوای رویــیــنـــه خـــم
بــکـش مـیـهـن آورد چــنـدان ســپــاهکـه بــر چــرخ خــورشــیـد گـم کـرد راه
بــریـن هـمـنـشـان روز بــگـذاشـتــنـدهــمــی راه را خــانــه پــنــداشــتــنــد
چــو آگـاهـی آمـد ســوی خــوشـنـوازبــه دشـت آمـد و جــنـگ را کـرد ســاز
بــه پــیـکــنـد شــد رزمـگـاهـی گـزیـدکــه چـــرخ روان روی هــامــون نــدیــد
وزیـن روی پــر کــیـنــه دل ســوفــزایبـــه کـــردار بـــاد انـــدر آمـــد ز جـــای
چـو شـب تـیـره شـد پـهـلـوان سـپـاهبــه پــیــلــان آســوده بـــربـــســت راه
طـلایه همی گشـت بـر هر دو سـویجــهـان شــد پــر آواز پــرخــاشــجــوی
غــو پــاســبـــانــان و بـــانــگ جــرسهـمــی آمــد از دور بــر پــیـش و پــس
چــنـیـن تــا پــدیـد آمـد از مـیـغ شـیـددر و دشـت شـد چــون بــلـور سـپــیـد
دو لـشـکـر همـی جـنگ را سـاخـتـنددرفـــش بـــزرگــی بـــرافـــراخـــتـــنــد
از آواز گــــردان پـــــرخـــــاشـــــخـــــربـــــدریــــد مــــر اژدهــــا را جـــــگـــــر
هــوا دام کــرکــس شــد از پـــر تــیــرزمــیـن شــد ز خــون ســران آبــگــیــر
ز هر سـو ز مردان تـلـی کـشـتـه بـودکــرا از جــهــان روز بـــرگــشــتــه بــود
بــجــنـبــیـد بــر قــلـبــگـه ســوفــزاییــکــایــک ســپـــاه انــدر آمــد ز جــای
وزان روی بــا تــیـغ کـیـن خــوشــنـوازبــپــیـچــیـد و آمــد بــه تــنـگــی فــراز
یـکـی تــیـغ زد بــر ســرش سـوفـزایســپــاه انـدر آمــد بــه تــنـدی ز جــای
بــجـسـت از کـف تــیـغـزن خـوشـنـوازبـه شـیب انـدر انـداخـت اسـب از فـراز
بــدیـد آنــک شــد روزگــارش درشــتعـنـان را بــپـیـچـیـد و بــنـمـود پــشـت
چــو بــاد دمـان از پــسـش سـوفـزایهـمــی تــاخــت بــا نــیـزه ســرگــرای
بــســی کــرد زان نــامــداران اســیــربـسـی کشـتـه شد هم بـپـیکان و تـیر
همی تـاخـت تـا پـیش لشـکـر رسـیدبـره بـر بـسـی کشـتـه و خـسـتـه دید
ز بــالــا نـگــه کــرد پــس خــوشــنـوازســپــه را بــه هـامـون نـشـیـب و فـراز
هـمـه دشـت پـرکـشـتـه و خـواسـتـهشــده دشــت چــون چــرخ آراســتـــه
ســلـیـح و کــمـرهـا و اســب و رهـیســـتـــام و ســنــان و کــلــاه مــهــی
هـمـی بــرد هـر کـس بــر ســوفــزایتــلـی گـشـتـه چـون کـوه الـبــرز جـای
بــبـخـشـیـد یـکـسـر هـمـه بـر سـپـاهنــکــرد انــدر آن چــیــز تــرکــان نــگــاه
بـه لـشـکـر چـنین گـفـت کـامـروز کـاربــــــه کـــــام مـــــا بــــــد از روزگـــــار
چـو خـورشـید بـنمـاید از چـرخ دسـتبـریـن دشـت خـیـره نـبـایـد نـشـسـت
بــه کـیـن شـهـنـشــاه ایـران شــویـمبــریـن دز بــه کــردار شــیـران شــویـم
هـمـه لـشـکـرش دسـت بــر بــرزدنـدهـمــی هـر کــســی رای دیـگــر زدنـد
بــریـن هـمـنـشـان تـا ز خـم سـپــهـرپــــدیـــد آمـــد آن زیـــور تـــاج مـــهـــر
تـــبـــیـــره بـــرآمـــد ز پـــرده ســـراینـشــســت از بــر بــاره بــر ســوفـزای
فــرســتـــاده ای آمــد از خــوشــنــوازبـــه نـــزدیــک ســـالـــار گـــردن فـــراز
کـه از جـنـگ و پـیکـار و خـون ریـخـتـننــبـــاشــد جـــز از رنــج و آویــخـــتـــن
دو مــرد خـــردمــنــد نــیــکــو گــمــانبـــه دوزخ فـــرســـتـــیــم هــر دو روان
اگــــــر بــــــازجــــــویــــــی ز راه ردیبــــدانـــی کـــه آن کـــار بــــد ایـــزدی
نـه بــر بــاد شـد کـشـتـه پـیـروزشـاهکـز اخــتــر ســرآمـد بــدو ســال و مـاه
گـنهکـار شـد زانک بـشـکـسـت عـهدگـزیـن کـرد حـنـظـل بـینـداخـت شـهـد
کـنـون بـودنـی بـود و بــر مـا گـذشـتخــنـک آنـک گـرد گـذشــتــه نـگـشـت
اســیــران وز خــواســتــه هــرچ بـــودز ســـیــم و زر و گـــوهــر نــابـــســـود
ز اسـب و سـلـیـح و ز تــاج و ز تـخـتکــه آن روز بــگـذاشــت پــیـروزبــخــت
فــرســتــم هـمـه نـزد ســالــار شــاهســراپــرده و گــنــج و پــیـل و ســپــاه
چــو پــیــروزگــر ســوی ایـران شــویبـــه نــزدیــک شـــاه دلــیــران شـــوی
نـبــاشــد مـرا ســوی ایـران بــســیـچتــو از عــهــد بــهــرام گــردن مــپــیــچ
شـهنشـاه گـیتـی بـبـخـشـید راسـتمرا ترک و چین است و ایران تو راست
چــو بــشــنـیـد پــیـغــام او ســوفــرازبـــیــاورد لــشــکــر بـــه پــرده ســرای
فـرســتــاده را گـفــت پــیـش ســپــاهبــگــوی آنـچ بــشــنـیـدی از رزمـخــواه
بـــیــامــد فــرســتـــاده خـــوشــنــوازبـــگـــفـــت آنــچ بـــود آشـــکـــارا و راز
چنین گفت لشکر که فرمان تو راستبـدین آشـتـی رای و پـیمان تـو راسـت
بــه ایـران نــدانــد کــســی از تــو بــهبــمـا بــر تــویـی شـاه و ســالـار و مـه
چـنین گفـت بـا سـرکشـان سـوفـزایکــه امـروز مـا را جــزیـن نـیـســت رای
کـزیـشـان ازیـن پـس نـجـوییـم جـنـگبـه ایـران بــریـم ایـن سـپـه بـی درنـگ
کـه در دسـت ایـشـان بــود کـیـقـبــادچـــو فــرزنــد پـــیــروز خـــســـرو نــژاد
هــمــان مــوبـــد مــوبــدان اردشــیــرز لــشـــکـــر بـــزرگــان بـــرنــا و پـــیــر
اگــر جــنـگ ســازیـم بــا خــوشــنـوازشـــودکـــار بـــی ســـود بـــر مـــا دراز
کـــشـــد آنـــک دارد ز ایــران اســـیــرقــبــاد جــهــانــجــوی چــون اردشــیـر
اگــر نــیــســتــی در مــیــانــه قــبــادز مــوبـــد نــکـــردی دل و مـــغـــز یــاد
گــر او را ز تـــرکـــان بـــد آیــد بـــروینـمـانـد بــه ایـران جـز از گـفـت و گـوی
یـکـی نـنـگ بـاشـد کـه تـا رسـتـخـیـزبـــمــانــد مــیــان دلــیــران ســـتـــیــز
فــرســتــاده را نــغــز پــاســخ دهـیـمدریــن آشـــتـــی رای فـــرخ نـــهـــیــم
مـــگـــر بـــاز بـــیــنــیــم روی قـــبـــادکــه بــی او ســر پــادشــاهـی مـبــاد
هــمــان مــوبـــد پـــاکــدل اردشـــیــرکــســی را کــه بــیـنـیـد بــرنــا و پــیـر
فـرسـتــاده را خــوانـد پــس پــهـلـوانسـخـن گـفـت بـا او بـه شـیـریـن زبـان
چـنـین گـفـت کـاین ایزدی بـود و بـسجــهـان بــد ســگـالـد نـگـویـد بــکــس
بــزرگـان ایـران کـه هـســتــنـد اسـیـرقـــبـــادســـت بـــا نــامــدار اردشـــیــر
دگــر هــر کــه داریــد بـــر نــای بــنــدفــرســتــیـد ســوی مــنـش ارجــمـنـد
دگــر خــواســتـــه هــرچ داریــد نــیــزز دیــنــار وز تـــاج و هــرگــونــه چـــیــز
یــکــایــک فــرســتــیــد نــزدیـک مــنبــه پــیــش بـــزرگــان ایــن انــجــمــن
بــه تــاراج و کـشـتــن نـیـازیـم دسـتکـه مـا بــی نـیـازیـم و یـزدان پــرسـت
ز جــیـحــون بــه روز دهــم بــگــذریـموزان پــس پــیـی خــاک را نـســپــریـم
هـمـه هـرچ گـفــتــم تــو را گـوش دارچــو رفــتــی یـکــایـک بــرو بــرشــمـار
فـرسـتــاده هـم در زمـان گـشـت بــازبـــیــامـــد گـــرازان بـــر خـــوشـــنــواز
بـگفـت آنچ بـشـنید وزو گـشـت شـادهــمــانــگــاه بــرداشــت بــنــد قــبــاد
همان خـواسـتـه سـر بـه سر گرد کردکـجــا یـافــت از خــاک و دشــت نـبــرد
هـمـان تــخــت بــا تــاج پــیـروز شــاهچـــو چـــیــز پـــراگـــنــده آن ســـپـــاه
فـرســتــاد یـکـســر سـوی سـوفـزایبــه دســت یـکــی مــرد پــاکــیـزه رای
چــو لــشــکــر بــدیــدنــد روی قــبــادز دیــدار او انــجـــمــن گــشــت شـــاد
بــزرگـان هـمـه خـیـمـه بــگـذاشـتـنـدهـمـه دســت بــر آســمـان داشـتــنـد
کــه پــور شــهـنـشــاه را بــی گــزنـدبـــدیــدنــد بـــا هــرک بـــد ارجــمــنــد
هـمـانـگـه فـروهـشــت پــرده ســرایســپــهــبــد بـــاســب انــدر آورد پــای
ز جــیـحــون گـذر کـرد پــیـروز و شــادابـــا نـــامـــور مـــوبـــد و کـــیــقـــبـــاد
چــو آگــاهــی آمــد بــه ایـران زمــیـنازان نـــیــک پـــی مـــهــتـــر بآفـــریــن
هـمـان جـنـگ و پـیـکـار بـا خـوشـنـوازز رای چـــنـــان مـــرد نــیــرنــگ ســـاز
هــمــان مــوبـــد مــوبــدان اردشــیــراســیــران کــه بـــودنــد بـــرنــا و پــیــر
کـه از جـنـگ بـرگـشـت پـیـروز و شـادگــشــاده شــد از بـــنــد پــای قــبـــاد
بــیـاورد و اکـنـون ز جـیـحـون گـذشـتز ایـران سـپـاهـسـت بـر کـوه و دشـت
خــروشــی ز ایـران بــرآمـد کـه گـوشتـو گفـتـی همی کر شـود زان خـروش
بـــزرگــان فــرزانــه بـــرخـــاســتـــنــدپـــذیــره شـــدن را بـــیـــاراســـتـــنـــد
بــلــاش آن زمــان تــخــت زریـن نـهـادکــه تــا بــرنــشــیـنــد بــرو کــیـقــبــاد
چـو آمـد بــه شـهـر انـدرون سـوفـزایبــزرگــان بــرفــتــنـد یـک ســر ز جــای
پــذیــره شــدن را بــیــاراســت شــاههـمـی رفـت بــا آنـک بــودش ســپــاه
بـــلـــاش آن زمــان دیــد روی قـــبـــادرهـا گــشــتــه از بــنـد پــیـروز و شــاد
مـر او را ســبــک شــاه در بــرگـرفــتز هیتـال و چـین دسـت بـر سـر گرفـت
ز راه انــــدر ایـــوان شــــاه آمــــدنــــدگــشــاده دل و نــیــک خـــواه آمــدنــد
بــفــرمــود تــا خــوان بــیــاراســتــنــدمـی و رود و رامـشـگـران خــواسـتــنـد
هـمـی بــود جــشــنـی نـه بــر آرزویز تــــیــــمــــار پــــیــــروز آزاده خــــوی
هـمـه چــامـه گـر ســوفـزا را ســتــودبــبــربــط هــمــی رزم تــرکــان ســرود
مـهـان را هـمـه چـشـم بـر سـوفـزایازو گــشــتـــه شـــاد و بـــدو داده رای
هـمـه شـهـر ایـران بــدو گـشــت بــازکـســی را کـه بــد کـیـنـه خــوشـنـواز
بــدان پــهـلـوان دل هـمـی شـاد کـردروان را ز انـــــدیـــــشــــــه آزاد کـــــرد
بــبـد سـوفـزای از جـهـان بـی هـمـالهـمـی رفـت زیـن گـونـه تـا چـار سـال
نـبــودی جـز آن چـیـز کـو خـواسـتــیجـــهــان را بـــه رای خــود آراســتـــی
چـر فـرمـان او گـشـت در شـهر فـاشبــه خـوبـی بــپـرداخـت گـاه از بــلـاش
بــدو گـفــت شــاهـی نـرانـی هـمـیبـــدان را ز نــیــکــان نــدانــی هــمــی
هـمـی پـادشـاهـی بــه بــازی کـنـیز پــــری وز بــــی نــــیـــازی کــــنـــی
قــبـــاد از تـــو در کــار دانــاتـــرســـتبــدیــن پــادشــاهــی تــوانــاتــرســت
بــه ایـوان خــویـش انـدر آمـد بــلــاشنـیـارســت گـفــتــن کــه ایـدر مـبــاش
همـی گـفـت بـی رنج تـخـت این بـودکـه بـی کـوشـش و درد و نـفـریـن بـود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »