|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

پادشاهی هرمز یک سال بود

چـو هـرمـز بــرآمـد بــه تــخـت پــدربــه سـر بــرنـهـاد آن کـیـی تـاج زرچـو پـیروز را ویژه گـفـتـی ز خـشـمهمی آب رشک اندر آمد بـه چشمسـوی شـاه هـیتـا...
چـو هـرمـز بــرآمـد بــه تــخـت پــدربــه سـر بــرنـهـاد آن کـیـی تـاج زر
چـو پـیروز را ویژه گـفـتـی ز خـشـمهمی آب رشک اندر آمد بـه چشم
سـوی شـاه هـیتـال شـد نـاگـهـانابـا لـشـکـر و گـنج و چـندی مـهان
چـغـانـی شـهی بـد فـغـانـیش نـامجـهانجـوی بـا لشـکـر و گنج و کـام
فـغـانیش را گـفـت کـای نیک خـواهدو فــرزنــد بـــودیــم زیــبـــای گــاه
پـدر تـاج شـاهی بـه کـهتـر سـپـردچـو بــیـدادگـر بــد سـپـرد و بــمـرد
چو لشکر دهی مر مرا گنج هستسـلـیح و بـزرگـی و نـیروی دسـت
فـغـانی بـدو گفـت که آری رواسـتجـهـانـدار هم بـر پـدر پـادشـاسـت
بـه پـیمـان سـپـارم سـپـاهی تـو رانــمــایـم ســوی داد راهــی تــو را
کـه بـاشـد مرا تـرمـذ و ویسـه گـردکـه خـون عـهـد این دارم از یزدگـرد
بــدو گـفــت پــیـروز کآری رواســتفزون زان بـتـو پـادشاهی سزاست
بــدو داد شـمـشـیـرزن سـی هـزارز هـیـتــالــیـان لــشــکــری نـامـدار
ســپــاهــی بــیــاورد پــیــروزشــاهکـه از گـرد تــاریـک شـد چـرخ مـاه
بــرآویـخــت بــا هــرمــز شــهــریـارفــراوان بــبــودســتــشــان کــارزار
ســرانـجــام هـرمـز گـرفــتــار شــدهـمـه تـاجـهـا پـیـش او خـوار شـد
چـــو پـــیـــروز روی بـــرادر بـــدیـــددلــش مــهـر پــیـونــد او بــرگــزیـد
بــفـرمـود تـا بــارگـی بــرنـشـسـتبـشد تیز و بـبـسود رویش بـدست
فـرسـتــاد بــازش بــایـوان خـویـشبدو خوانده بد عهد و پیمان خویش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »