|  |   |  |   |

 • غلامرضا طریقی دبیر کل انجمن های ادبی کشور شد

  غلامرضا طریقی دبیر کل انجمن های ادبی کشور شد

  ادامه خبر

 • اولین مجمع انجمن های ادبی کشور و اختتامیه دومین جایزه ملک‌الشعرای بهار، عصر دیروز در مجتمع فرهنگی آدینه تهران برگزار شد.

  اولین مجمع انجمن های ادبی کشور و اختتامیه دومین جایزه ملک‌الشعرای بهار، عصر دیروز در مجتمع فرهنگی آدینه تهران برگزار شد.

  ادامه خبر

 • مجمع انجمن‌های ادبی و دومین جایزه ملک‌الشعرای بهار، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

  مجمع انجمن‌های ادبی و دومین جایزه ملک‌الشعرای بهار، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

  ادامه خبر

 • نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  ادامه خبر

 • نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  ادامه خبر

 • آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  ادامه خبر

 • اختتامیه هفتمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران

  ادامه خبر

 • آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  ادامه خبر

 • قزلی مامور حمایت از طرح جایگزینی داستانخوانی با پیک نوروزی شد

  قزلی مامور حمایت از طرح جایگزینی داستانخوانی با پیک نوروزی شد

  ادامه خبر

 • «رسم جهاد» به بازار کتاب رسید

  «رسم جهاد» به بازار کتاب رسید

  ادامه خبر

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

ستایش رئیس ابوالفتح بی عدیل و شکایت از گرفتاری

عـمـرم همـی قـصـیر کـنـد این شـب طـویلوز انـده کـثــیـر شـد ایـن عـمـر مـن قـلـیـلدوشـم شـبـی گذشـت چـگویم چـگونه بـودهـمـچـون نـیازتـیره و همـچـون ام...
عـمـرم همـی قـصـیر کـنـد این شـب طـویلوز انـده کـثــیـر شـد ایـن عـمـر مـن قـلـیـل
دوشـم شـبـی گذشـت چـگویم چـگونه بـودهـمـچـون نـیازتـیره و همـچـون امـل طـویل
کـف الـخـضـیب داشـت فـلک ورنه گـفـتـمیبـر سـوک مـهر جـامه فـرو زد مـگـر بـه نیل
از ســاکـنـی چــرخ و ســیـاهـی شــب مـراطبـع از شگفت خیره و چـشم از نظر کلیل
گــفــتــم زمـیـن نـدارد اعــراض مــخــتــلــفگــفــتــم هـوا نـدارد ارکــان مـســتــحــیـل
چـشـمـم مـسـیـل بـود ز اشـکـم شـب درازمـردم درو نـخـفـت و نخـسـبـند در مـسـیل
ایـن دیـده گـر بــه لؤلؤ را دســت در جــهـانبــا او چـرا بـخـوابـی بــاشـد فـلـک بـخـیـل
روز از وصـــال هــجـــر درآبـــم بـــود مــقـــامشـب از فـراق وصـل در آتـش کـنـم مـقـیل
چـون مور و پـشه ام بـه ضعیفی چـرا کشیدگردون بـه سلسله در پـایم چو شیر و پـیل
زنـده خــیـال دوسـت هـمـی داردم چــنـیـنکـاید همی بـرم شـب تـار از دویسـت میل
گــه بــگــذرد ز آب دو چــشــمـم کــلـیـم وارگه در شود در آتش دلم راست چون خلیل
نـه سـوخـتـه در آتــش و نـه غـرقـه انـدر آبگـویـی کـه هـسـت بـر تـن او پـر جـبـرئیـل
زر دست و سرخ دو رخ و دیده مرا به عشقز آن دو رخ مــنـقــش وز آن دیـده کــحــیـل
چــون نـوحــه ای بــرآرم یـا نــالــه ای کــنـمداودوار کــــوه بــــود مــــر مـــرا رســــیـــل
او را شـنـاسـم از هـمـه خــوبــان اگـر فـلـکدر آتــشــم نــهـد کــه نـیـارم بــر او بــدیـل
تــا کــی دلـم ز تــیـر حــوادث شــود جــریـحتــا کــی تــنـم ز جــور زمـانـه بــود عــلـیـل
هـرگـز چـو مـن نـگـیـرد چــنـگ قـضـا شـکـارهـرگـز چــو مـن نـیـابــد تــیـر قـدر قــتــیـل
یک چـشـم در سـعـادت نگـشـاد بـخـت مـنکـش در زمـان دسـت قـضـا درکـشـید میل
نـه نه بـه مـحـنـت انـدرم آن حـال تـازه شـدکـان سـوی هر سـعـادت و دولت بـود دلیل
پـــدرام و رام کـــرد مــرا روزگـــار و بـــخـــتخـواجـه رئیس سـیدابـوالـفـتـح بـی عـدیل
آن در هــنــر یــگــانــه و آن در خــرد تـــمــامآن در سـخـا مـقـدم و آن در نـسـب اصـیـل
افـــعــــال او گـــزیـــده و آثــــار او بــــلـــنـــداخــلــاق او مــهــذب و اقــوال او جــمــیــل
ای درگـه تــو قــبــلـه خــواهـنـدگــان شــدهکـرد ایـزدت بـه روزی خـلـقـان مـگـر کـفـیل
هـرگـز نـگـشـت خـواهـی از حـال مـکـرمـتزیرا کـه تـو بـه مـکـرمـت اندر نه ای بـخـیل
مـحـکـمـتـرسـت حـزم تـو از کـوه بـیـسـتـونصـافـی تـرسـت عـزم تـو از خـنجـر صـقـیل
طـبــع تــو در زمـسـتــان بــاغـی بــود خــرمفــر تــو در حــزیـران ظــلــی بــود ظــلــیـل
جـز بـهر خـدمـت تـو نـبـنـدم مـیان بـه جـهـدروزی اگـر گشـاده شـود پـیش من سـبـیل
بـــر مــرکــب هــوای تـــو در راه اشــتــیــاقسـوی تـو بـر دو دیـده روشـن کـنـم رحـیل
آنـم کـه دســت دهـر نـیـابــد مـرا ضــعــیـفآنـم کـه چــشـم چــرخ نـبــیـنـد مـرا ذلـیـل
هرگـز بـه چـشـم خـفـت در من مـکـن نگـاهور چـنـد بـر دو پـایم بـندیسـت بـس ثـقـیل
گوشـم بـدان بـود که سـلامم کـنی بـه مهرچـشـمم بـدان بـود که عطایم دهی جـزیل
تــا دیـدگــان و تــا دل و جــانـســت مــر مـرابـاشم تـو را بـه جـان و دل و دیدگان خـلیل
تــــا چــــرخ را مـــدار بــــود خــــاک را قـــرارتــا کــلــک را صــریـر بــود تــیـغ را صــلـیـل
بـادت بـزرگـیـی بـه هـمـه نـعـمـتـی مـضـافبـادت سـعـادتـی بـه همـه دولـتـی کـفـیل

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »