|  |   |  |   |

 

 

لینک تبلیغ شما

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

باز شب افتاد و ما را دل همان جا شد که بود

بـاز شـب افـتـاد و مـا را دل هـمـان جـا شـد کـه بـودبـاز جـانـم را هـمـان آغـاز سـودا شـد کـه بـودعشق کهنه نو شد، ای دل، شغل غم نو کن که بازفتنه در جا...
بـاز شـب افـتـاد و مـا را دل هـمـان جـا شـد کـه بـودبـاز جـانـم را هـمـان آغـاز سـودا شـد کـه بـود
عشق کهنه نو شد، ای دل، شغل غم نو کن که بازفتنه در جان هم بـدانسان کارفرما شد که بود
ما و بـت را سـجـده زین پـس، آن هم ار افـتـد قبـولکان همه زهد و نماز رسمی از ما شد که بود
پــایــمــال مــرکــبــم کــن، ویــن بــگــو بــهــر دیــتآنـکـه شـبـدیز مـرا خـاک قـدمـها شـد کـه بـود
تـــوبـــه آلــوده خــســرو کــرد یــک چـــنــدی و بـــازمنت ایزد را که هم زانگونه رسـوا شـد که بـود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »