|  |   |  |   |

 

 

لینک تبلیغ شما

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

باش تا مشکت ز برگ یاسمین آید برون

بـاش تـا مـشـکـت ز بـرگ یـاسـمـین آیـد بـرونبــیـنـی از تـن چـنـد جـان نـازنـیـن آیـد بــرونتـیر زهر آلـود چـشـمـت قـصـد جـانم مـی کـنـدهمـچـو زنبـوری...
بـاش تـا مـشـکـت ز بـرگ یـاسـمـین آیـد بـرونبــیـنـی از تـن چـنـد جـان نـازنـیـن آیـد بــرون
تـیر زهر آلـود چـشـمـت قـصـد جـانم مـی کـنـدهمـچـو زنبـوری کـه ناگـه از کـمـین آید بـرون
مـانـده در زیر زمـین خـورشـیـد، آخـر رخ بـپـوشتــا مـگـر خــورشـیـد از زیـر زمـیـن آیـد بــرون
چون به پشت زین نشینی، گر ندیدستی ببینکـز مـیـان بــیـد سـر در آســتــیـن آیـد بــرون
گـر لـب چـون انـگـبـیـنـت را بـه دنـدان بــرکـنـمخـون از او بـیـرون نـیـایـد، انـگـبـین آیـد بـرون
زهره مـن بـس کـه از دسـت جـفـاهایت نـشـدخون همی از چشمه چشم انگبین آید برون
نقـش تـو بـر دیده خـسـرو نشـسـت از انتـظـارگر نیایی، چـشـم من بـا همنشین آید بـرون

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »