|  |   |  |   |

 

 

لینک تبلیغ شما

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

آن شکر لب که نباتش ز شکر می روید

آن شـکـر لـب کـه نبـاتـش ز شـکـر می رویداز سمن بـرگ رخش سنبل تر می رویدمــی رود آب گــل از نـســتــرنـش مـی ریـزدو ارغـوان و گـلـش از راهـگـذر مـی روی...
آن شـکـر لـب کـه نبـاتـش ز شـکـر می رویداز سمن بـرگ رخش سنبل تر می روید
مــی رود آب گــل از نـســتــرنـش مـی ریـزدو ارغـوان و گـلـش از راهـگـذر مـی روید
بـجـز آن پـسـتـه دهن هیچ سهی سروی رانار سـیمین نشـنیدم کـه ز بـر می روید
تا تو در چشم منی از لب سرچشمه چشملاله می چینم و در لحظه دگر می روید
فـتــنـه دور قـمـر نـزد خــرد دانـی چــیـسـتسـبـزه خـط تـو کـز طـرف قـمر می روید
تـیغ هـجـرم چـه زنـی کـز دل ریشـم هـر دممی دمد شاخ تـبـر خون و تبـر می روید
فـصـل نوروز چـو در بـرگ سـمـن مـی نـگـرمبـی گـل روی تـو خـارم ز بـصـر می روید
هـر زمـانـم کـه خـط سـبــز تـوآیـد در چـشـمسبزه بینم ز لب چشمه که بـرمی روید
ای بـسـا بـرگ شـقـایـق کـه دمـادم در بــاغاز سرشک من و خـوناب جـگر می روید
ظـاهـر آنـسـت کـه از خـون دل فـرهـادسـتآن همه لاله که بـر کوه و کـمر می روید
اگـر از چـشـم تـو خـواجـو همـه گـوهر خـیزداز رخ زرد تـو چـونسـت کـه زر مـی روید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »