|  |   |  |   |

 

 

لینک تبلیغ شما

لینک تبلیغ شما

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

ای سرو خرامنده بستان حقایق

ای سـرو خــرامـنـده بــسـتــان حــقـایـقآزاد شـو از سـبـزه ایـن سـبـز حـدائقبــرگـلـبــن ایـجـاد تــوئی غـنـچـه خـنـداندر گلشـن ابـداع تـوئی بـرگ شـقا...
ای سـرو خــرامـنـده بــسـتــان حــقـایـقآزاد شـو از سـبـزه ایـن سـبـز حـدائق
بــرگـلـبــن ایـجـاد تــوئی غـنـچـه خـنـداندر گلشـن ابـداع تـوئی بـرگ شـقائق
مـنـزلـگـه انس تـو سـراپـرده قـدسـسـتتـا چند شوی ساکن این تـیره مضائق
بــیـرون نـرود راه تــو بــی تــرک مـقـاصـدحـاصل نشود کام تـو بـی قطع علائق
رخـش امـل از عـرصـه تـقـلـیـد بــرون رانتـا خـیمه زنی بـر سـر میدان حـقـائق
در کوکبه ات خیل وحشم چیست مخائلدر راه تو خرگاه و خیم چیست عوائق
چون کعبـه خلقت بـوجـود تـو شرف یافتبـاید که شـوی قبـله حـاجـات خـلائق
آنکـس که گدای در میخـانه عـشـقـسـتبـرخـسرو عقلست بـصد مرتـبـه فائق
خواجـو بـسحـر سرمکش از مرغ صراحیزیـرا کـه بـشـبـگـیر بـود بـلـبـلـه لـائق

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »