|  |   |  |   |

 

 

لینک تبلیغ شما

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

با لعل او ز جوهر جان در گذشته ایم

بـا لـعـل او ز جـوهر جـان در گـذشـتـه ایمبـا قامتـش ز سـرو روان در گذشتـه ایمپـیرانه سر بـه عشق جوانان شدیم فاشوز عقل پیر و بخت جوان در گذشته ایماز مـ...
بـا لـعـل او ز جـوهر جـان در گـذشـتـه ایمبـا قامتـش ز سـرو روان در گذشتـه ایم
پـیرانه سر بـه عشق جوانان شدیم فاشوز عقل پیر و بخت جوان در گذشته ایم
از مـا مـجـوی شـرح غـم عـشـق را بـیـانزیرا که ما ز شرح و بـیان در گذشته ایم
چـون موی گـشـتـه ایم ولیکـن گمان مبـرکز شـاهدان موی میان در گذشـتـه ایم
در آتـــشـــیــم بـــر لــب آب روان ولــیــکاز تـاب تـشـنگی ز روان در گذشـتـه ایم
از مـا نشـان مجـوی و مبـر نام مـا کـه مـااز بـیخودی ز نام و نشان در گذشته ایم
بر هر زمین که بی تو زمانی نشسته ایمصد بـاره از زمین و زمان در گذشتـه ایم
خـواجـو اگـر چـنـانکـه جـهانیسـت از عـلـوزو در گذر که ما ز جـهان در گذشتـه ایم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »