|  |   |  |   |

 

 

لینک تبلیغ شما

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

آب آتش می رود زان لعل آتش فام او

آب آتـــش مـــی رود زان لـــعـــل آتـــش فـــام اومـــی بــــرد آرامـــم از دل زلـــف بـــی آرام اوخـط بـخـونم بـاز مـی گـیرند و خـونم مـی خـورندجــاد...
آب آتـــش مـــی رود زان لـــعـــل آتـــش فـــام اومـــی بــــرد آرامـــم از دل زلـــف بـــی آرام او
خـط بـخـونم بـاز مـی گـیرند و خـونم مـی خـورندجــادوان نــرگــس مــخــمــور خــون آشــام او
حــاصــل عــمـرم در ایـام فــراقــش صــرف شــدچون خلاص از عشق ممکن نیست در ایام او
گـر چـه عـامی را چـو من سـلـطـان نیارد در نظـرهـمـچــنـان امـیـد مـی دارم بــلـطــف عـام او
کام فرهاد از لب شیرین چو بوسی بیش نیستخـسـرو خـوبــان چـه بـاشـد گـر بـرآرد کـام او
گـر خـداونـدان عـقـلـم نـهـی مـنـکـر مـی کـنـنـدپـیـش مـا نـهـیـسـت الـا گـوش بــر پـیـغـام او
بـلبـلان از بـوی گل مسـتـند و ما از روی دوسـتدیـگـران از ســاغــر ســاقــی و مـا از جــام او
نام نیک عاشقان چـون در جـهان بـدنامی اسـتنـیـک نــام آنـکــو بــبــدنــامــی بــرآیـد نــام او
خواجو از دامش رهائی چون تـواند جست از آنکپــای بــنـد عـشــق را نـبــود نـجــات از دام او

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »