|  |   |  |   |

 

 

لینک تبلیغ شما

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

از برای دلم ای مطربه پرده سرای

از بــرای دلـم ای مـطــربــه پــرده ســرایچنگ بر ساز کن و خوش بزن و خش بسرایاز حـریفان صبـوحـی بـجـز از مردم چـشـمکس نگیرد بـه مئی دست من بی سر و پایچ...
از بــرای دلـم ای مـطــربــه پــرده ســرایچنگ بر ساز کن و خوش بزن و خش بسرای
از حـریفان صبـوحـی بـجـز از مردم چـشـمکس نگیرد بـه مئی دست من بی سر و پای
چـنگ اگر زانکه ز بـی همنفسی می نالدبـاری از همـنفـس خـویش چـه می نالـد نای
امـشـب از زمـزمـه پـرده سـرا بـی خـبــرمای حـریـفـان بــرسـانـیـد بــدوشـم بــسـرای
گفتـم از بـاد صـبـا بـوی تـو می یابـم گفتچـون تـرا بــاد بــدسـتــت بــرو مـی پــیـمـای
ساربـان گر بـخدنگم زند از محـمل دوستبـر نـگـردم کـه نـتـرسـد شـتـر از بـانـگ درای
چـون مـرا عـمـر گـرامـی بــسـر آیـد بـیـتـوتـو هـم ای عـمـر عـزیـزم بـعـیـادت بــسـر آی
جای دل در شکن زلف تو می بینم و بـسلـیک هر جـا کـه تـوئی بـر دل من داری جـای
چون شدی شمع سراپرده مستان خواجوز آتـش عشق بـفرسـای و تـن و جـان بـفزای

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »