|  |   |  |   |

 

 

لینک تبلیغ شما

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

اروض الخلدام مغنی الغوانی

اروض الــخــلـدام مـغــنـی الـغــوانـیاضؤ الــخــد ام بــرق یـمـانـیرخــســت از آفــتـــاب عــالــم افــروزدرفـشـان در نقـاب آسـمـانیخـدود الـغـید تـح...
اروض الــخــلـدام مـغــنـی الـغــوانـیاضؤ الــخــد ام بــرق یـمـانـی
رخــســت از آفــتـــاب عــالــم افــروزدرفـشـان در نقـاب آسـمـانی
خـدود الـغـید تـحـت الـصـدغ ضـاهـتحـدایـق طـرزت بــالـضـیـمـران
چــو آن هـنــدو نـدیـدم هـیـچ کــافــرســزاوار بــهـشـت جــاودانـی
نـشـق الـجـیب مـن نشـر الـخـرامـینحـط الرجـل فی ربـع الغوانی
چـه بـاشـد گر دمی در منزل دوسـتبـر آسـایـد غـریـبـی کـاروانـی
اری فـــی وجـــنــتـــیــهــا کــل یــومجـنانی طـار فی روض الجـنان
نـبــاشــد شــکــری را ایـن حــلــاوتنبـاشـد صورتـی را این معانی
یـغــرد فــی الــمــغــاریـد الــمـغــنـیسـلـام الـله ما تـلی المثـانی
ز خواجو بگذران جامی که مستستز چشم ساقی و لحن اغانی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »