|  |   |  |   |

 

 

لینک تبلیغ شما

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

از مشک سوده دام بر آتش نهاده ئی

از مشـک سـوده دام بـر آتـش نهاده ئییا جـعد مشـک فام بـر آتـش نهاده ئیزلفت بـر آب شسـت فکندست یا ز زلفبـر طـرف دانـه دام بـر آتـش نـهاده ئیبــازم بــطـ...
از مشـک سـوده دام بـر آتـش نهاده ئییا جـعد مشـک فام بـر آتـش نهاده ئی
زلفت بـر آب شسـت فکندست یا ز زلفبـر طـرف دانـه دام بـر آتـش نـهاده ئی
بــازم بــطـره از چــه دلـاویـز مـی کـنـیچـون فـلـفـلم مدام بـر آتـش نهاده ئی
زان لـعـل آبـدار کـه همـرنـگ آتـشـسـتنعـلـم عـلی الـدوام بـر آتـش نهاده ای
هم فلفلت بـر آتش و هم نعل تـافتستبـر نـام مـن کـدام بـر آتـش نـهـاده ئی
دلهای شیخ و شاب بخون در فکنده ئیجانهای خاص و عام بر آتش نهاده ئی
از زلف مشکبـوی تـو مجـلس معطرستگوئی که عود خـام بـر آتـش نهاده ئی
آبــی بــر آتــشـم زن از آن آتــش مـذابکـاب و گـلـم تـمـام بـر آتـش نهاده ئی
چـون آبـگون قدح ز می آتـش نقاب شـدپـنداشتـم که جـام بـر آتـش نهاده ئی
خـواجــو بــرو بآب خــرابــات غـسـل کـنگر رخـت ننگ و نام بـر آتـش نهاده ئی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »