|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

شماره ١٩: من این نامه که اکنون می نویسم

من این نامه که اکنون می نویسمبــه آب چــشــم پــر خــون مــی نـویـســمازیـن در بـر نـوشـتـم نـامـه لـیـکـننـه آن سـوزســت کـاکـنـون مـی نـویـسـمبــه ع...
من این نامه که اکنون می نویسمبــه آب چــشــم پــر خــون مــی نـویـســم
ازیـن در بـر نـوشـتـم نـامـه لـیـکـننـه آن سـوزســت کـاکـنـون مـی نـویـسـم
بــه عــذرا درد وامـق مـی نـمــایـمبــه لـیـلـی حــال مـجــنـون مـی نـویـســم
نـگـارا قـصــه خــود را بــه خــدمـتنـمــی دانـم کــه تــا چــون مـی نـویـســم
تـو بـپـذیر، ارچـه مـن عـذری نـیارمتو خوش خوان، گرچه من دون می نویسم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »