|  |   |  |   |

 

 

لینک تبلیغ شما

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

شماره ٣٩٠: اگر آزاده ای بگذار اسباب تجمل را

اگـــر آزاده ای بـــگـــذار اســـبـــاب تـــجـــمـــل راکه بی بـرگی به سامان می کند کار توکل راز جــمـعـیـت دل صــد پــاره عـاشــق خــطــر داردکمر بـس...
اگـــر آزاده ای بـــگـــذار اســـبـــاب تـــجـــمـــل راکه بی بـرگی به سامان می کند کار توکل را
ز جــمـعـیـت دل صــد پــاره عـاشــق خــطــر داردکمر بـسـتـن بـرد از بـاغ بـیرون دسـتـه گل را
نفـس در صـحـبـت بـی نسـبـت از من بـرنمی آیدحــضــور زاغ بــاشــد ســرمـه آواز بــلــبــل را
مـرا تــرســانـد از تــیـغ تــغــافـل یـار، ازیـن غـافـلکه صـبـر من کند دندانه شـمشـیر تـغـافـل را
چنان از شرم زلفش آب شد در چشمه ها سنبلکه نتـوان امتـیاز از موج کـردن زلف سـنبـل را
تـواضع پـیشـه خـود سـاخـتـم بـا خـصـم، تـا دیدمکه شـد سـیلاب خـاک راه بـا قد دو تـا پـل را
چـنان کـز تـیغ خـود کـوه گـران بـر خـود نمی لـرزدنسـازد مـضـطـرب جـور فـلـک اهل تـحـمـل را
نـدارد حـسـن پـنهان هیچ رازی صـائب از عـاشـقکه دارد بلبل از بر سر به سر مجموعه گل را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »