|  |   |  |   |

 

 

لینک تبلیغ شما

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

شماره ٣١٠: مشو از نفس ایمن تا توانی آرمید آنجا

مــشــو از نــفــس ایـمــن تــا تــوانــی آرمــیـد آنــجــاکـه بـیم این جـهانی، مـی شـود یکـسـر امید آنجـامــگــیــر آرام ایــنــجـــا، تـــا تـــوانـ...
مــشــو از نــفــس ایـمــن تــا تــوانــی آرمــیـد آنــجــاکـه بـیم این جـهانی، مـی شـود یکـسـر امید آنجـا
مــگــیــر آرام ایــنــجـــا، تـــا تـــوانــی آرمــیــد آنــجـــاکه هر کس گشـت کـاهل، روی آسـایش ندید آنجـا
نـدارم بــا ســیـه کــاری ز مـحــشــر بــیـم رســوایـیکـه از خـجـلـت نخـواهد نامه من شـد سـفـید آنجـا
ازان خـون بــر سـر تــیـغ شـهـادت مـی شـود ایـنـجــاکه چون گل، سرخ رو از خاک می خیزد شهید آنجا
غـریـبــی نـاگـوار از قـطـع اســبــاب اســت بــر مـردمنبـیند روی غـربـت هر کـه رخـت خـود کـشـید آنجـا
نـخـورد ایـنـجـا ز غـفـلـت هـر کـه روی دسـت از دنـیـانـخـواهد از ندامـت پـشـت دسـت خـود گـزید آنـجـا
ز خـامـوشـی گـذارد هـر کـه ایـنـجــا بــر جـگـر دنـدانبـه جـنت می تـواند رفـت بـی گـفـت و شـنید آنجـا
کـسـی کـز سـایه اش اینجـا نیاسـود آتـشـین مغـزیکـجــا در ســایـه طـوبــی تــوانـد واکـشـیـد آنـجــا؟
چو خود را یافتی، در توست هر مطلب که می جوییبـه خود هر کس رسید اینجا، به آسانی رسید آنجا
ز دل بـاشـد، گشـادی هسـت اگر در حـشـر جـانها راکـه عـقـل از انـدرون خــانـه مـی دارد کـلـیـد آنـجــا
مــشــو صــائب ز آه و نـالــه غــافــل تــا نـفــس داریکـه آه سـرد ایـنـجــا، سـایـه هـا دارد ز بــیـد آنـجــا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »