|  |   |  |   |

 

 

لینک تبلیغ شما

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

شماره ٦٩: چرب نرمی می کند کوته زبان شمشیر را

چـرب نرمـی می کـند کـوتـه زبـان شـمـشـیر راسخـت رویی می شود سنگ فسان شمشیر راسـینه صـافـان بـی خـبـر از راز عـالـم نیسـتـنـدهـسـت در پـرداز جـوهـرهـا ...
چـرب نرمـی می کـند کـوتـه زبـان شـمـشـیر راسخـت رویی می شود سنگ فسان شمشیر را
سـینه صـافـان بـی خـبـر از راز عـالـم نیسـتـنـدهـسـت در پـرداز جـوهـرهـا نـهـان شـمـشـیـر را
سـیـل در مـعـمـوره هـا داد خـرابــی مـی دهـدصـید فـربـه می کـند مطـلـق عـنان شـمشـیر را
تــرک خــونـریـزی نـکـرد آن غـمـزه در ایـام خــطکـی شـود پـیچـیده از جـوهر، زبـان شـمشـیر را
گـر چـه صـیـد لـاغـر مـن قـابـل فـتـراک نـیسـتمی تـوان کردن بـه سـوزن امتـحـان شـمشـیر را
مـی پـذیـرد زود لـوح سـاده نـقـش هـمـنـشـینکــرد جــوهـردار آن مــوی مـیـان شــمــشــیـر را
مـاهـیـان را مـوجـه دریـا دعـای جـوشـن اسـتبـی زبــانـی مـی کـنـد حـرز امـان شـمـشـیـر را
جـوی شـیر از بـازوی فـرهاد می بـخـشـد خـبـردر جـراحـت می شـود جـوهر عـیان شـمشـیر را
بــوی گـلـزار شـهـادت هـر کـه را بـی تـاب کـردچون لب پان خورده می بوسد دهان شمشیر را
جـوهر مـردی نمی داند فـریب و مـکـر چـیسـتدام پـیـدا، دانـه مـی بـاشـد نـهـان شـمـشـیر را
در سرشت سخت جـانان قناعت حـرص نیستقـطـره آبــی کـنـد رطـب الـلـسـان شـمـشـیـر را
داس دایم در کمین خوشه های سرکش استآســمـان دارد پــی گـردنـکـشــان شــمـشـیـر را
غـمـزه دارد از دل سـنـگـیـن او بــر کـوه پـشـتمی دهد بـی رحـمی جـلـاد، جـان شـمـشـیر را
حـرص ظـلـم آهـنـیـن دل از کـهـنـسـالـی فـزودمانع از خـون نیسـت قد چـون کمان شـمشـیر را
هـر کــه را از چــار دیـوار عــنــاصــر دل گــرفــتمـی شــمــارد ســبــزه آب روان شــمــشــیـر را
بـخـت خـواب آلـوده ای دارم کـه در خـونریز مـنمـی شـود جـوهر رگ خـواب گـران شـمـشـیر را
بـس کـه تـلـخـی دیـده ام صـائب ازان بـیـدادگـرتـلـخ مـی گـردد ز خـون مـن دهـان شـمـشـیر را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »