|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

شماره ٤٠٥: به فکر عاقبت عاشق نه از غفلت نمی افتد

بـه فـکر عـاقـبـت عـاشـق نه از غـفـلت نمی افـتـدکـه محـو او بـه فـکـر دوزخ و جـنت نمی افـتـدچــنـان در روزگـار حــســن او شــد عـام حــیـرانـیکه سـیما...
بـه فـکر عـاقـبـت عـاشـق نه از غـفـلت نمی افـتـدکـه محـو او بـه فـکـر دوزخ و جـنت نمی افـتـد
چــنـان در روزگـار حــســن او شــد عـام حــیـرانـیکه سـیماب از کـف آیینه از حـیرت نمی افـتـد
ازان چـیده اسـت از دل تـالـب مـن شـکـوه خـونـینکه در خلوت به دستم دامن فرصت نمی افتد
بـه خـدمـت نیسـت ممکـن رام کـردن بـی نیازان راوگرنه بـنده شـایسـتـه کم خـدمت نمی افتـد
در آن مـحـفـل کـه دلـهـای سـخـنـگـو روبـرو بـاشـدزخـاموشی گره در رشتـه صحـبـت نمی افتـد
حـصـاری نـیـسـت چـون افـتـادگـی اربــاب دولـت رابـه این وادی کسی کافتـاد از دولت نمی افتد
همین بـس شاهد بـی حاصلی و بـی سرانجـامیکز این نه آسـیا هرگز بـه ما نوبـت نمی افـتـد
چه غواصی است کز دریا به کف خرسند می گرددبـه دستـی کز تـماشا گوهر عبـرت نمی افتـد
مـرا زد بـر زمـیـن گـردون سـنـگـین دل، نـمـی دانـدکه گر بـر خاک افتـد گوهر از قیمت نمی افتـد
چــنـان شــد زنـدگــانـی تــلــخ در ایـام مــا صــائبکـه کـافـر را بـه آب زندگی رغـبـت نمی افـتـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »