|  |   |  |   |

 

 

لینک تبلیغ شما

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

شماره ٢٤٧: چون رخ از می بر فروزی آب گلشن می رود

چــون رخ از مــی بــر فــروزی آب گــلــشــن مــی رودچـون شـوی سـرگرم، تـاب نخـل ایمن می روددانـه تــا در خــاک پــنـهـان اســت رزق بــرق نـیـسـتسر بـه...
چــون رخ از مــی بــر فــروزی آب گــلــشــن مــی رودچـون شـوی سـرگرم، تـاب نخـل ایمن می رود
دانـه تــا در خــاک پــنـهـان اســت رزق بــرق نـیـسـتسر بـه دنبـالش گذارد چـون بـه خرمن می رود
نــیــســت آســان غــم بــرون بــردن ز دل احــبـــاب رابر سر خاری چه خون از چشم سوزن می رود
رنـگ رخــسـار چــمـن در فـکـر بــال افـشـانـدن اسـتآب ده چـشمی که فصل سـیر گلشن می رود
یــک طــرف بــا خــاکــســار خــویــش افــتــادن چــرا؟پـــرتـــو مــه تـــنــگ در آغــوش روزن مــی رود
مـاه مـی خــواهـد کــه گــردد چــهـره بــا رخــســار اوکرم شب تـابـی بـه جـنگ شمع ایمن می رود
حال صائب دور ازان مژگان چه می پرسی که چیستبــا دل مــجــروح بــر مـژگــان ســوزن مـی رود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »