|  |   |  |   |

 

 

لینک تبلیغ شما

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

شماره ١٠٥: هر که چون شبنم گل پاک بود گوهر او

هـر کـه چـون شـبـنـم گـل پـاک بـود گـوهر اوچــمـن آرا کـنـد از دامـن گـل بــســتــر اوچـشـم بـد دور ز مژگان سـبـکدسـت تـو بـاد!کـه بــه خـون دو جـهـان...
هـر کـه چـون شـبـنـم گـل پـاک بـود گـوهر اوچــمـن آرا کـنـد از دامـن گـل بــســتــر او
چـشـم بـد دور ز مژگان سـبـکدسـت تـو بـاد!کـه بــه خـون دو جـهـان سـرخ نـشـتـر او
هـر کـه را بــرق نـگـاه تــو کـنـد خــاکـســتــرآتــش طـور تــوان یـافـت ز خــاکـسـتــر او
لـب تــیـغـی کـه لـب زخـمـی ازو تــر نـشـودریـشــه ســبــزه زنـگـار شــود جــوهـر او
عشق پـرشور تـو دریای گرامی گهری اسـتکـه سـیه بـخـتـی عـشـاق بـود عـنـبـر او
سـر خـورشـید ازان در خـم نه چـوگان اسـتکــه رســانــد رخ زردی بـــه غــبـــار در او
چرخ اگر عود مرا سوخت، به خود نقصان کردسـرد شـد گـرمی هنگـامـه نه مـجـمـر او
هر کـه در مـوسـم گـل بـاده گـلـگـون نـخـوردمی شود چون زر گل، قسمت آتش زر او
عـمـر شــیـرازه گـلـهـای چــمـن ده روزســتخـرم آن گل کـه پـریشـان نشـود دفـتـر او
نیسـت مخـصوص دل آشـفتـه دماغی صائبغنچـه ای نیسـت پـریشان نشود دفتـر او

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »