|  |   |  |   |

 

 

لینک تبلیغ شما

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

شماره ٧٧٢: گرچه انفاس گرامی سینه صرف آه کرد

گرچـه انفـاس گرامی سـینه صـرف آه کرداینقدر شد دانه خود را جـدا از کاه کردتا نگارین شد زمی دست سبو در زیر سردست اربـاب طمع را از طلب کوتاه کردبـی وداع ...
گرچـه انفـاس گرامی سـینه صـرف آه کرداینقدر شد دانه خود را جـدا از کاه کرد
تا نگارین شد زمی دست سبو در زیر سردست اربـاب طمع را از طلب کوتاه کرد
بـی وداع مـا سـفـر کـردن نـه از آداب بـودمی توانستیم آخر همتی همراه کرده
بـرگ را پـنـهان کـنـد بـسـیاری بـار درخـتکثـرت نعـمت زبـان شـکر را کوتـاه کرد
رنگـها در روز روشـن می نمـاید خـویش رااز سیه کاری مرا موی سـفید آگاه کرد
بـا خس و خاشاک، صائب موجه دریا نکردآنچه بـا ما ساده لوحان آب زیر کاه کرد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »