|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

شماره ٨٠٧: لحظه ای قصه کنان قصه تبریز کنید

لـحـظـه ای قـصـه کـنان قـصـه تـبـریز کـنیدلحـظـه ای قصـه آن غمزه خـون ریز کنیددر فـراق لـب چـون شـکـر او تـلـخ شـدیـمزان شـکـرهای خـدایانـه شـکـرریز ک...
لـحـظـه ای قـصـه کـنان قـصـه تـبـریز کـنیدلحـظـه ای قصـه آن غمزه خـون ریز کنید
در فـراق لـب چـون شـکـر او تـلـخ شـدیـمزان شـکـرهای خـدایانـه شـکـرریز کـنید
هـنـدوی شـب سـر زلـفـین بـبـرد ز طـمـعزلـف او گـر بـفـشـانـیـد عـبـربـیـز کـنـیـد
بـس زبـان کـز صـفـت آن لب او کـند شـودچـون سـنـان نـظـر از دولـت او تـیز کـنید
ای بــسـا شـب کـه ز نـور مـه او روز شـودگر چه مه در طلبش شیوه شبخیز کنید
وقـت شـمشـیر بـود واسـطـه ها بـرگـیریدصـرف آریـد نـخـواهـیـم کـه آمـیـز کـنـیـد
شمس تبریز که خورشید یکی ذره اوستذره را شـمس مگـوییدش و پـرهیز کـنید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »