|  |   |  |   |

 

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

ايهام تناسب

 

عنوان آرايه: ايهام تناسب: 

توصيف آرايه:

هر گاه دو لفظ از جمله‌اى، نه در معنى مورد نظر گوينده، بلكه در معنى ديگر متناسب

 

باشند آن را ايهام تناسب نامند مانند:

راز درون پرده، ز رندان مست پرس   كاين حال نيست، زاهد عالى‌مقام را

 

ميان« حال» و« مقام» ايهام تناسب وجود دارد زيرا نه در معناى مورد نظر گوينده بلكه در

معناى ديگر كه دو اصطلاح از اصطلاحات علوم بلاغى باشد، تناسب دارند.

از آن زمان كه ز- چنگم برفت رود- عزيز   كنار دامن من همچو رود جيحون است

 

كه چنگ و رود در معنى مقصود يعنى دست و فرزند با يكديگر تناسبى ندارند اما در

معنى غير مقصود يعنى دو آلت موسيقى با يكديگر متناسب مى‌باشند.

باشد آن مه، مشترى درهاى حافظ را اگر   مى‌رسد هر دم به گوش زهره گلبانگ رباب

 

كه مشترى، نه در معنى مورد نظر در بيت فوق- خريدار- بلكه در معنى ديگر يعنى

نام خاص ستاره با مه و زهره، متناسب است.

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »